смяна предназначение

Съгласие от съседи при смяна предназначение

08.2018

Въпросът с нуждата от съгласие от съседите при преустрояване и смяна на предназначение на стопански, търговски и обслужващи обекти в жилищни сгради – етажна собственост (многофамилни сгради) се разглежда в ЗУТ (Закон за устройство на територията): Чл. 38. (1) В надземните етажи на жилищна сграда освен жилища могат да се изграждат и ателиета и кабинети за индивидуална […]

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 100000
cameraFov (float): 72.2753
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6218.68
cameraTransform (m44f): [{-0.870429, 0.00730758, 0.49246, 2321.23}, {0.492287, -0.0137318, 0.870324, 2557.89}, {0.0259876, 0.99977, 0.00119783, 533.764}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): None
dataWindow (box2i): [0, 0, 3263, 1836]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3263, 1836]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
CESSENTIAL_Direct.A (half)
CESSENTIAL_Direct.B (half)
CESSENTIAL_Direct.G (half)
CESSENTIAL_Direct.R (half)
CESSENTIAL_Emission.A (half)
CESSENTIAL_Emission.B (half)
CESSENTIAL_Emission.G (half)
CESSENTIAL_Emission.R (half)
CESSENTIAL_Indirect.A (half)
CESSENTIAL_Indirect.B (half)
CESSENTIAL_Indirect.G (half)
CESSENTIAL_Indirect.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CESSENTIAL_Translucency.A (half)
CESSENTIAL_Translucency.B (half)
CESSENTIAL_Translucency.G (half)
CESSENTIAL_Translucency.R (half)
CGeometry_ZDepth.A (half)
CGeometry_ZDepth.B (half)
CGeometry_ZDepth.G (half)
CGeometry_ZDepth.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_Mask.A (half)
CMasking_Mask.B (half)
CMasking_Mask.G (half)
CMasking_Mask.R (half)
CMasking_WireColor.A (half)
CMasking_WireColor.B (half)
CMasking_WireColor.G (half)
CMasking_WireColor.R (half)
CShading_Shadows.A (half)
CShading_Shadows.B (half)
CShading_Shadows.G (half)
CShading_Shadows.R (half)
G (float)

Дом за възрастни – Своге

01.2017

Преустройство на магазин в дом за възрастни хора, село Батулия, край Своге.

смяна

Смяна на предназначение/статут на земеделска земя

02.2016

Промяна на предназначението на земеделски земи (гори, ливади и други неурбанизирани територии) за други нужди може да се допуска за частни собственици най-вече при: – Изграждане на обекти на техническата инфраструктура . – Разширяване и промяна строителни граници на съществуващи урбанизирани територии – Изграждане на обекти със специално предназначение (например обекти за производство на електрическа […]

смяна-пуп

Смяна на предназначение/статут на имот

02.2016

За проект за смяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда погледнете тук. За смяна на статут на земеделска земя погледнете тук. Смяна на предназначение/статут на имот се извършва с ПУП: ИПЗ: план за застрояване на поземлен имот(и) или ПУП-ИПРЗ ако има нужда от уточняване на граници или имотът е бил неурегулиран ПИ преди това. […]

proceduri

необходими документи към инвестиционни проекти

02.2015

За да се започнат различни процедури в общинските служби, свързани със създаването на инвестиционни проекти за строителство, е необходимо да бъде представен обширен набор документи за различните случаи. Освен заявление, което може да попълните и на място, трябват и:   а. За виза за проектиране: 1. Актуална скица от служба по кадастъра, АГКК: София, СГКК: […]

q&a

Смяна на статут на имоти: чести въпроси

02.2015

Основна информация за проект за – смяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда. – смяна предназначение на имот. Други често задавани въпроси и отговори: – Какви са нужните документи за започване на процедура за смяна на предназначение? Нужните документи са: 1. Документ за собственост (копие) 2.  Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в […]

смяна предназначение

Проект за смяна на предназначение

02.2015

За смяна на статут на поземлен имот погледнете тук. Проектът за смяна на предназначение е особен тип инвестиционен проект, при който се доказва възможността функцията на едно обособено помещение, част от сграда или сграда да бъде променена.   Примери от нашата практика са проекти за смяна на статут от жилище в офис, от магазин във […]

Капандури, табакери - таван

Преустройство на тавани

04.2014

      Начини за преустройство и задигане на съществуващи тавански помещения в подпокривни етажи чрез капандури, кули и надстрояване: Много къщи, жилищни блокове и кооперации, построени преди повече от 30 години имат обширни тавански помещения, които не се използват пълноценно. Това се дължи на старите строителни технологии, налагащи определен наклон на покрива (30-50 процента), допълнителни […]

smqna na prednaznachenie

Смяна на предназначение на магазин

02.2014

Извадка от записка на проект за преустройство и смяна на предназначение на магазин в детски център. Повече за процедурата за смяна на статут можете да прочете тук. Проектът третира преустройство на помещения на магазин за смяна на предназначение в детски център.   Съществуващо положение: Съществуващата жилищна сграда е разположена в източната част на парцела, на […]

reconstruction_old-new

Преустройство и смяна предназначение на зала

02.2014

Смяна на предназначение и адаптация на зала от бивше котелно помещение в СБАЛНП ”Св.Наум“. Помещение на парокотелна централа се адаптира в конферентна зала с 90 места и съответни обслужващи помещения: фоайе, санитарни възли, стая за превод и др, подходящи комуникации ( коридори, стълбища, евакуация) и системи ( вентилация, климатизация, осветление). Разгънатата площ за реконструкция е […]

Преустройство на индустриална сграда

Преустройство на индустриална сграда

08.2013

Смяна на предназначение на производствена сграда в София. С промяната на начина ни на живот в града, е нужна и промяна на начина, по който ползваме вече изградените сгради. Тази шивачна фабрика в центъра на София, до Женски пазар вече не може да се ползва като такава, но големите ѝ и светли помещения могат да бъдат адаптирани към различни нови дейности. Едновременно с това, проблемно е намирането на правилната нова, устойчива функция и свързаните с това разходи по преустройството.

header

Симфонична зала в Голямата мааза, Варна

02.2012

„Голямата мааза“ представлява три складови постройки от края на 19ти век, построени на калкан една до друга на ул.”Хан Омуртаг” в историческия център на Варна. След поредица преустойства и промени от оригиналните и ценни от архитектурно-историческа гледна точка здания в наши дни са оцелели до голяма степен единствено външните каменни контурни стени. Те са на […]