proceduri

необходими документи към инвестиционни проекти

By Mehandjiev-architects, 02.2015

За да се започнат различни процедури в общинските служби, свързани със създаването на инвестиционни проекти за строителство, е необходимо да бъде представен обширен набор документи за различните случаи. Освен заявление, което може да попълните и на място, трябват и:

 

а. За виза за проектиране:

1. Актуална скица от служба по кадастъра, АГКК: София, СГКК: Пловдив

2. Документ за собственост – копие (напр. нотариален акт)

3. Комбинирана скица – оригинал (за общини с въведени регулационни И кадастрални планове)

4. Мотивирано предложение за виза

5. При наличие на съществуващи сгради в имота – документи за тяхната законност (например проектна документация, разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 и др.)

6. Нотариално съгласие на съсобственици при съсобственост

б. За одобряване на инвестиционен проект:

1. Горните документи

2. Виза за проектиране, съгласувана с експлоатационните дружества (ток и вода)

3. Предварителни договори с  експлоатационните дружества

4. Проектна документация

в. За одобряване на проект за промяна по време на строителство

1. Документите по т.а

2. Разрешение за строеж

3. Протокол откриване строителна площадка

4. (Предварителни) договори с експлоатационните дружества

4. Копие от одобрен проект с отбелязани в червено промени

5. Нови чертежи на частите, претърпели промяна и становища от проектантите, чиито части не се променят

6. Нотариално заверена декларация по чл. 154, ЗУТ

г. За издаване на разрешение за строеж на ограда

1. Документите по т.а

2. Нотариално заверена декларация от съседи, когато оградата е разположена осово по имотната граница

3. Ситуационна скица съгласно чл. 153-1, ЗУТ, описваща вида и дължината на оградата

4. Обяснителна записка, конструктивно становище с детайл фундиране и трасировъчен план

д. За одобряване на проект за узаконяване на незаконен строеж

1. Актуална скица от служба по кадастъра, АГКК: София, СГКК: Пловдив

2. Документ за собственост

3. Служебна бележка, удостоверение от експлоационните дружества за наличие на партиди

4. Проектна документация:

– Контролно геодезическо заснемане

Архитектурно заснемане

– Становища по отделните проектни части

5. Констативен акт от КС

е. За одобряване на проект за възстановяване на строителни книжа:

1. Документите по т.а

2. Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 или други документи

3. Бележка от архива на общината (София: НАГ) за липса на строителни книжа

4. Проектна документация: архитектурно заснемане, конструктивно становище, геодезическо заснемане

ж. За заверяване на екзекутиви

1. Документите по т.а

2. Разрешение за строеж

3. Акт 2 и 3 – копия

4. Копие от одобрен проект с отбелязани в червено промени, заверени според чл. 175-ЗУТ

з. За одобряване на проект за вътрешно преустройство

1. Документ за собственост

2.  Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 или други документи

3. Копие от одобрен архитектурен проект и проект на частите, които се засягат от преустройството

4. Одобрен проект част архитектура – копие с нанесени в червно промени

5. Нови проектни части по всички части, които се засягат от преустройството

6. Договори с експл. дружества, ако е необходимо

и. За одобряване на проект за смяна на предназначение

1. Документ за собственост

2.  Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 или други документи

3. Копие от одобрен архитектурен проект и проект на частите, които се засягат от промените

4. Одобрен проект част архитектура – копие с нанесени в червно промени

5. Нови проектни части по всички части, които се засягат от промените

6. Становища от експл. дружества, ако е необходимо

7. Становище от РИОСВ, , ако е необходимо

Всички копия трябва да са с надпис „Вярно с оригинала“ и подпис. За допълнителна помощ и информация за процедурите, свържете се с нашия проектантски екип.

Share Button