D:ARCH WORKMladost Detski centurdrawingsFINALFINAL2PBPB_1

Схеми за евакуация

By Mehandjiev-architects, 01.2015

Евакуационните схеми и планове показват начините на евакуация и разположението на противоопожарни средства в сградата, така че в случай на пожар хората максимално бързо и максимално безопасно да могат да я напуснат.

За нуждите на нашите клиенти: офиси, магазини, обществени сгради и други, съставяме евакуационни схеми и планове за пожарна безопасност. Те включват графична част с оказани пътища и изходи за евакуация, противопожарни средства, както и текстова част(план) с указания за действия при възникнали ситуации.

За изготвянето на евакуационни планове се ползват проектни книжа „Архитектура“ и „Пожарна безопасност“ на сградата, а когато такива липсват се извършва архитектурно заснемане и изчертаване на обекта.

За цени, материали за изготвяне (хартия, ламинат, картон) и допълнителна информация, се свържете с нас.

Примерен план за евакуация:

евакуационна схема / схема за евакуация

По-важни извадки от: Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите:

Чл. 11. (1) (2) Планове по ал. 1 се разработват за обекти:
1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
2. от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
3. от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.
(3) За обекти и сгради на затвори, психиатрични заведения и обекти-сгради със специален статут (обекти – държавна тайна, и други, определени с решения на Министерския съвет) плановете за евакуация се изготвят съобразно специфичните изисквания за сигурност за съответните сгради.
(4) Допуска се за банкови институции схеми за евакуация да се изготвят само за помещенията на паричните салони и за помещенията за административно обслужване на гражданите.
(5) Схемите за евакуация съгласно приложение № 2 се поставят на видни места в обектите, както следва:
1. на разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните изходи към евакуационните стълбища;
2. на всеки 25 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“;
3. на всеки 15 – 20 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „Б“ и „В“;
4. на вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б“.
(6) Схемите за евакуация се поставят на стени и на други неподвижни части от строителната конструкция на сградата (с изключение на сградите по ал. 5, т. 4) и се разполагат така, че евакуиращите се максимално бързо да се ориентират къде се намират.
(7) Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 се актуализира в случаите на преустройства, с които се засягат конструктивни елементи, както и при промяна на предназначението на обекта, при промяна на технологичното оборудване и при напускане или смяна на работещи, имащи задължения по плана.

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1: Изисквания за изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти
I. Общи положения 2. В зависимост от обитателите сградите се категоризират, както следва:
2.1. Категория на обитателите „А” – когато обитателите са будни при престоя си в сградата. Категориите на обитатели „А“ се делят на:
2.1.1. „А1” – когато обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават (сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф4.1);
2.1.2. „А2” – когато обитателите са будни, но не познават добре сградата (лечебни заведения за извънболнична помощ, обществени трапезарии, центрове за обществена подкрепа, дневни центрове (без възможност за преспиване) и сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф3 и от подкласове Ф2.1, Ф2.2, Ф4.2 и Ф5.2).
2.2. Категория на обитателите „Б” – когато обитателите не са будни през целия си престой в сградата (хотели, общежития, сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, сгради за обществено обслужване в областта на социалните услуги и други от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2). Категориите на обитатели „Б” се делят на:
2.2.1. „Б1” – когато обитателите не са постоянно будни, но познават сградата, и те не са попаднали случайно в сградата (центрове за настаняване от семеен тип, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища, приюти, звена „Майка и бебе”, дневни центрове (с възможност за преспиване), центрове за работа с деца на улицата, домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за стари хора и др.);
2.2.2. „Б2” – когато обитателите не са постоянно будни и не познават сградата и те може да са попаднали случайно в сградата (хотели, лечебни заведения и лечебни заведения за болнична помощ (които не попадат в т. 2.3), почивни станции и др.).
2.3. Категория на обитателите „В” – отнася се за обитатели, за които са необходими помощ или специални грижи за евакуацията им (детски заведения, затвори, психиатрични заведения, лечебни заведения, лечебни заведения за болнична помощ, домове за деца с физически увреждания, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, домове за възрастни хора с физически увреждания, домове за възрастни хора със сетивни нарушения, дом за възрастни хора с деменция, трудно подвижни хора и др.). Категориите на обитатели „В” се делят на:
2.3.1. „В1” – когато обитателите могат сами да се евакуират;
2.3.2. „В2” – когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощта на обслужващ персонал;
2.3.3. „В3” – когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощна апаратура (животоподдържаща).

III. Съдържание на графичната част (схемите за евакуация) на плановете за евакуация
1. Всяка схема за евакуация съдържа:
1.1. Графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешна планировка) или на част от него.
1.2. Графично изображение на ситуационен план.
1.3. Нанесен знак „Мястото, където се намирате”.
1.4. Знаци съгласно т. 13.1.
1.5. Легенда с използваните знаци.
1.6. Обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация.
1.7. Последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация.
1.8. Кратко описание на мерките за безопасност при евакуация – за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели „Б” и „В”.
2. Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят задължително и на английски език.
3. При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на фирмата, изготвила схемата за евакуация, или на собствениците на обекта същите се разполагат така, че да няма възможност за двусмисленото им възприемане.
4. С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:
4.1. Определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място.
4.2. Ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента” се нанася спрямо мястото, където стои гледащият схемата за евакуация.
5. Графичното изображение на етажа по т. 1.1 съдържа:
5.1. хоризонталното разпределение (вътрешна планировка) на целия етаж на схемата с нанесени:
а) всички помещения и врати и посоката на отварянето им;
б) технологично оборудване и обзавеждане – за помещения и сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1;
в) обзавеждане на стаите – за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4;
г) изложбени площи и евакуационни пътеки – в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5.
5.2. Задължително е да се открояват елементите на строителните конструкции от оборудването в обекта.
5.3. За графичното изображение на етажа се използват дадените в табл. 1 цветове и минимални дебелини.

Таблица 1

№ по ред Наименование Обозначение Дебелина на линията, mm
цвят %
1. Помещения, стени, коридори черен 100 0,7
2. Врати, прозорци черен 80 0,5
3. Технология – обзавеждане на помещенията черен 60 0,35
4. Защитен евакуационен път* светлозелен контур със „стрелки за евакуация“ с плътен зелен цвят
5. Евакуационен път
5.1. В сгради от клас Ф2 и от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5 зелен цвят – оста на евакуационния път
5.2. В помещение от подклас Ф5.1
5.3. В сгради от клас Ф4 и от подклас 3.4 съгласно т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
5.4. В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2 със зелен цвят – оста на евакуационния път съгласно т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
6. Знаци съгласно т. 13.1 Цветове съгласно т. 13.1

* Съгласно БДС ISO 8421-6.

6. Във всички схеми за евакуация се обозначава технологичното обзавеждане:
6.1. за обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 освен технологичното обзавеждане се надписват и помещенията по тяхното предназначение (производствен цех, монтажен участък, бояджийно, склад, котелно, компресорно, заваръчно и др.);
6.2. за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4 се допуска да е нанесен само номерът на всяка стая, а не обзавеждането, при условие че стаите са малки и в една стая (помещение) не пребивават едновременно повече от 15 души.
7. На схемата за евакуация се изисква задължително да има ситуационен план при:
7.1. повече от една сграда в обекта;
7.2. разделянето на един етаж от сградата на няколко схеми за евакуация;
7.3. наличието на повече от един сборен пункт за обекта.
8. Изисквания към графичното съдържание на ситуационния план:
8.1. задължително се изобразяват съседните сгради и съоръжения до сградата за евакуация, пътища, алеи, знаци „Сборен пункт”, водоеми, пожарни хидранти;
8.2. знаци съгласно т. 13.1;
8.3. ориентацията на схемата за евакуация (посоката север) на хоризонталното разпределение на съответния етаж и на ситуационния план е в една посока;
8.4. задължително се защрихова помещението (сградата или част от сградата) от ситуационния план, за което се отнася схемата за евакуация.
9. При достатъчно голям обект (в който пребивават много хора), където се изисква или е целесъобразно да има повече от един сборен пункт, се нанася един символ за сборен пункт, само този, който се отнася за мястото (сградата, етажа, цеха, помещението), където се намира схемата за евакуация.
10. Графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми и нанесени в подходящ мащаб.
11. При невъзможност да бъде изобразен в мащаб целият етаж от сградата се допуска изобразяване на част от етажа (където се намират евакуиращите се) в приетия достатъчно уедрен мащаб, който дава възможност за нанасяне на всички необходими символи с минимално изискващите се размери. На същата схема се нанася в по-малък мащаб цялото разпределение на етажа, като се означава частта от него, която е показана с уедрен мащаб.
12. Схемите за евакуация се поставят в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 5 и 6.
13. Изисквания към символите (знаците) и схемите за евакуация:
13.1. В схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и табл. 2. За обозначаване на главното електрическо табло и на етажните електрически табла се използва знак „Опасност! Високо напрежение” съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
13.2. Минималните размери на знаците са 6 x 6 mm.
13.3. Минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 х 9 mm.
13.4. Знакът „Сборен пункт” се нанася задължително в ситуационния план.
13.5. Ако сградата на обекта е една и „сборният пункт” е един, знакът „Сборен пункт” може да се нанесе символично спрямо мястото, където се намира схемата за евакуация.
13.6. Значението на всички използвани в схемата за евакуация знаци (символи) се описва в легенда по ясен и разбираем (недвусмислен) начин за евакуиращите се и персонала.
13.7. Хоризонталното разпределение и ситуационният план от схемите за евакуация се изобразяват в мащаб.
13.8. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3, като на вътрешната страна на вратата на стаи – за сгради с категории на обитатели „Б”, се допуска схемите да бъдат изготвени във формат А4, а размерите на знаците, използвани в тях, да бъдат пропорционално намалени.
13.9. Хоризонталното разпределение трябва да заема не по-малко от 2/3 от площта на схемата за евакуация.
13.10. Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в обектите схеми за евакуация да са без подписи и печати на длъжностните лица (собственици и ръководители на обекти).

Share Button