smqna na prednaznachenie

Смяна на предназначение на магазин

By Mehandjiev-architects, 02.2014

Извадка от записка на проект за преустройство и смяна на предназначение на магазин в детски център. Повече за процедурата за смяна на статут можете да прочете тук.

Проектът третира преустройство на помещения на магазин за смяна на предназначение в детски център.

 

Съществуващо положение:

Съществуващата жилищна сграда е разположена в източната част на парцела, на отстояние 7 м. от дъното на УПИ. Изпълнена е със средна етажност, състои се от сутерен, партер, 4 жилищни етажа и използваемо подпокривно пространство. На север сградата граничи с калкан. Конструкцията на сградата е монолитна. Изпълнена е със стоманобетонови колони, греди и плочи. Стените са от керамични тухли.
Съществуващият обект „Магазин 2”, с площ 74,25 м2, представлява група от: основно помещение с достъп (самостоятелен, от запад, съобразно одобрения и изпълнен проект за УПИ) от ниво терен и две остъклени фасади, преходно складово помещение и санитарен възел. Прокарани са ел. и ВиК инсталации. Довършителни работи не са извършени, като настилки, тавани, крайно покритие на стени, осветителни тела, ВиК тела и друго обзавеждане не е монтирано. Подробното заснемане на съществуващото положение е показано на отделен чертеж в Част Архитектура.

Проектно решение

Настоящият проект е разработен в съответствие със задание за проектиране от възложителя. При разработването на проекта са спазени действащите:
Закон за устройство на територията;
Закон за устройството на столична община;
Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
Наредба no 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
Специфичните изисквания на Министерство на труда и социалната политика за разработването на център за социална рехабилитация на деца.

• Ситуационно решение:
Запазва се съществуващият вход/изход от запад. Изгражда се нов, самостоятелен вход/изход от юг, в рамките на съществуващо фасадно остъкляване. За целта се премахва неносещ подпрозоречен парапет. Вратата е със светла ширина от 90см. Към входа се изгражда площадка и рампа от 8% (с нехлъзгава настилка за външна употреба), с ширина 120см, за достъп на лица с намалена подвижност, които ще я използват със съдействие на персонала на обекта, в съответствие с изисквания за достъпна среда на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. Допълнителният вход ще може да служи и за достъп на хора с намалена подвижност (вкл. с увреждания) към всички помещения.
• Паркиране и гариране:
В съответствие с Чл. 38. (9) от ЗУТ и Чл.24. (1) от Наредба № 2 от 29 юни 2004 г.за ППКТСУТ, и в съответствие със съществуващият проект за сградата в УПИ IV-1224; кв 5, предвиждащ 1 паркомясто за нуждите на „Магазин 2”, се определя съществуващото 1 паркомясто за нуждите на център за социална рехабилитация за деца с емоционални и/или поведенчески проблеми.
• Функционално зониране и разпределение:
За целите на преустройството помещенията се разделят на следните функционални групи:
А/ за работа с деца
Б/ служебни и санитарни помещения
В/ достъп родители
Функционална група „А” /за работа с деца/ включва следните кътове и помещения – кабинет за индивидуална работа (1); кът за групови занимания (3); кът за свободна игра (4). В кътове 3 и 4 се предвижда едновременна работа на 12 деца и 3ма специалисти: общо 15 лица.
Пом. (1) е предвидено за индивидуална работа на специалист с деца и родители, ще може да служи и като учебна зала за обучение на персонал с максимален брой от 7 лица едновременно. Предвиден е нов самостоятелен вход/изход към помещението (1).
Функционална група „Б”/ служебни и санитарни помещения / включва следните помещения- преходно/битов кът персонал (2); единичен санитарен възел (6).
В пом.2 се извършва кратковременна почивка на персонала (2ма души) и консумация на храна, приготвена вкъщи. Предвиден е работен плот, умивалник, както и хладилник за съхранение на лична храна и вода.
За общодостъпна среда в съответствие с изискванията се разширява светлия отвор за врата на санитарен възел до 90 см. Новопредвидените врати към пом.2 и пом1. са със светла широчина от 90см.
Функционална група „В” / достъп родители/ се състои от гардеробно и кът за изчакване на родители (5). Служи и като санитарен филтър за смяна на обувки и външни дрехи към кътовете за групови занимания и свободна игра.
Помещенията са функционално свързани, с максимално в рамките на комфорта естествено осветление и вентилация. Светлата височина на помещенията е 2.80м., след поставяне на настилка и окачен таван.
• Подови настилки
Във функционална група „А” /за работа с деца/ ще се изпълни настилка от ламиниран паркет, върху фибранова подложка с дебелина 10mm. Във входната част „В“ ще се изпълни настилка от гранитогрес, върху двукомпонентно лепило, с обща дебелина прибл. 18mm. Същата настилка ще се изпълни и в битовия кът за персонала, а в санитарните помещения (пом. 6) се предвижда санитарен фаянс. При преходите между различните настилки се предвижда поставянето на преходна лайстна със скрит монтаж, с ширина 30mm. Всички настилки са с нехлъзгаво покритие, миещи се, със сертификат за повишена устойчивост.
• Стени
Съществуващите стени ще се обработят с водоразтворима, миеща се боя. Препоръчва се използването на антибактериални покрития със сертификат за употреба в здравни заведения.
Необходимите нови ограждащи стени ще се изпълнят от газобетон или водоустойчиви MDF плоскости
• Тавани
Във всички основни помещения е предвиден растерен окачен таван, на разстояние 35 см. от кота долен ръб плоча, от звукопоглъщащи, негорими пана (например Parmephon POLO).
В санитарните помещения е предвиден окачен таван от гипскартон на разстояние 35 см. от кота долен ръб плоча.
• Осветление
За осигуряване на необходимата осветеност в главните помещения се използва естествено осветление и горни тела, вградени в окачения таван. Ключовете за осветлението се предвиждат на кота +1,10, от КГП (кота готов под). В проект, част Електрически инсталации подробно се описват необходимите ел. инсталации.
• Вентилация
Осигурена е естествена вентилация на основата на съществуващото остъкляване с 1/4 горно отваряне.
• Слънцезащита
За витрините от юг е предвидено поставянето на слънцезащитно фолио до височина +1,20м. от КГП. Предвидени са също външни метални щори, тип жалузи.
• Отопление и климатизация
За постигане на оптимална целогодишна температура /+18 до +210С/ е предвидена съвместната работа на парно отопление и поставянето на климатична инсталация, описано в проект по част ОВиК.
• Обзавеждане
Обзавеждането на обекта е специфично и е предмет на допълнителни разработки. Препоръчва се консултация с мебелен инженер. Мебелите да се изпълнят с трудногорими интериорни плоскости с миеща се, устойчива повърхност, осигуряваща комфорт. Да се използват плоскости от дървесни частици с ниско съдържание на феноли. Обзавеждането да е съобразено с изискванията на възрастовата група деца – като големина; като защита от преобръщане; защита от удар: например заоблени ръбове; както и подходящи цветове.
Всички новопредвидени врати и прозорци ще се изпълнят от PVC профили.
5. Евакуация
Двата евакуационни изхода са с врати със светла широчина 90см, отварящи се навън. Обозначени са с аварийно евакуационно осветление. От изход Запад е предвидена евакуацията на помещения 3, 4 и 5 – максимум 18 души. През изход Юг е предвидена евакуацията на помещения 1, 2, 6 и 7 – максимум 10 души, както и на хората с увреждания от обекта.
6. Решения за достъпност
Настоящият проект е разработен в съответствие с Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Конкретните решения са :
• предвиждане на рампа /8%/ ,в съответствие с Чл. 16 (2)
• предвиждане на входна врата с широчина 90см, в съответствие с Чл. 42 (1)
• санитарно помещение /150/150см/, в съответствие с Чл. 76. (1) (2)
• врата на санитарно-хигиенното помещение , в съответствие с Чл. 76. (3) (4)
• санитарните прибори и аксесоарите са предвидени, в съответствие с Чл. 79
6. Проектни части:
1. Част Архитектура :
ситуационно решение в М 1:500
разпределение съществуващо положение – мащаб 1: 50
разпределение – мащаб 1: 50
план окачен таван и осветление – мащаб 1: 50
разрез- мащаб 1: 50
фасада- мащаб 1: 50

2. Част Конструктивна:
Чрез конструктивно становище е показано, че с преустройството не се нарушава конструктивната устойчивост на сградата. Новопроектираните леки стени от газобетон не увеличават натоварването върху плочата. Разширяването на отворите за врати става в неносещи стени. Подпрозоречният парапет, който се премахва, е неносещ. През стоманобетонова стена-шайба е предвидено прокарването на тръба за климатично тяло с размер на отвора 5см на височина прибл. 300см, което не нарушава носимоспособността на конструктивния елемент.

3. Част ВиК:
Проектира се прекарване на тръби за топла вола, студена вода и тръба за отпадни води до битов кът, описано подробно в Част ВиК.

4. Част Електрически инсталации:
Описани са нужните осветителни тела за вграждане в софит за растер 60×60 във вътрешността в пом.3 и 4; осветителни тела за вграждане в софит.за растер 60×60 – в битовия кът, стенни осветителни тела за открит монтаж, в санитарни помещения.
Проектирани са новите ключове и контакти в новоразделените помещения, както и захранването на климатичната система.
Проектирано е евакуационно осветление спрямо съществуващия и новия изход на обекта.
Всички контакти да се изпълят със скрит монтаж и с вградена защита на деца.

5. Част ОВиК:
Запазва се местоположението на заложените в проекта отоплителни тела, с изключение на това в кабинета за индивидуална работа, което се измества в същото помещение. Допълнително се предвиждат климатици за вграждане в окачен таван, както външно тяло на височина 210см от кота терен.

6. Част ПБЗ:
Описани са последователността на строително-монтажните работи и мерките за безопасност при тяхното извършване.

7. Част ПБ:
Описани са мерките за осигуряване на безопасна и безаварийна експлоатация на обекта, пожарозащита и евакуация.

Share Button