смяна

Смяна на предназначение/статут на земеделска земя

By Mehandjiev-architects, 02.2016

Промяна на предназначението на земеделски земи (гори, ливади и други неурбанизирани територии) за други нужди може да се допуска за частни собственици най-вече при:

– Изграждане на обекти на техническата инфраструктура .

– Разширяване и промяна строителни граници на съществуващи урбанизирани територии

– Изграждане на обекти със специално предназначение (например обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и др.)

Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на някои видове съоръжения със селскостопанско предназначение като по-малки оранжерии и складови сгради.

Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя е подобна на процедурата по ПУП с разликата, че проектите се съгласуват допълнително в Областна дирекция „Земеделие и гори” а за по-големи обекти в Министерството за земеделието и горите, където се утвърждава строителна площадка за имота. (Освен ако няма влязал в сила ОУП за имота, като например за територията на Софийска община – в този случай проектът се съгласува, но площадка не се утвърждава).

Внимание, ако в едногодишен срок от получаването на решение за строителна площадка не е изготвен ПУП за имота, решението се отменя. Подобно, ако в тригодишен срок от влизането в сила на заповедта за промяна на предназначение не е поискано строително разрешение, промяната се отменя.

В общия случай, за да се промени статутът на земята за жилищно или обществено ползване, е нужно да бъде осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. Ако до парцела няма ток и вода се изработват схеми за водоснабдяване и електроснабдяване.

Можем да Ви съдействаме при изготвянето, съгласуването и процедирането на необходимата документация.

Share Button