пуп

Устройствени планове: ПУП

By Mehandjiev-architects, 01.2015

Обърнете се към нашия екип за помощ относно проектирането, процедиране и съгласуване на необходимите Ви устройствени планове.

Често преди започването на проектирането на самата сграда върху имота, се налага изготвянето на (градо)устройствен план, който изяснява начина на ползване и застрояване върху него.

Подробният устройствен план (ПУП) е графичен документ, които изяснява предвижданията за начина на застрояване и ползване на дадена територия, район, част от населено място или конкретен имот. ПУП е от голямо значение за процеса на строителство, защото предвижданията му са задължителни за инвестиционното проектиране, а процедурата по неговото създаване и съгласуване с институции е дълга и нелека.

мотивирано предложение: пуп-ипз

горе: ПУП-ИПЗ за смяна на функция на имот

 

Изготвя се най-вече при нужда от:

– промяна на предназначение на имот (например от жилищен в обществен)

– урегулиране на неурегулиран поземлен имот (ПИ) в УПИ с цел строителство;

– промяна на граници, делба или друго изменение на урегулиран имот (УПИ);

– промяна на начина на застрояване на урегулирани имоти (например от нискоетажно към средноетажно застрояване, от свободно разполагане към сгради на калкан и др.)

Подробният устройствен план се създава въз основа на общия градоустройствен план на града (ОУП) ако такъв съществува, като не може да влиза в конфликт с предвижданията му. В този смисъл, той не може да служи например за основно изменение на функцията или етажността на имота. ПУП не може да противоречи на ОУП, а само да го детайлизира. Той изясняват предвижданията на ОУП, който най-вече показва типа ползване по окрупнени територии – кои са жилищни, обществени, комуникационни, част от зелената система и др.

Подробните устройствени планове могат да бъдат:

ПУП-ПР план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без  режим на застрояване; тоест показва границите на УПИ

ПУП-ПРЗ  план за регулация и застрояване – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване; показва граници и какви сгради могат да се построят в имота.

ПУП-ПЗ план за застрояване; показва само типа сгради в имота

ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне; показва горните параметри в по-голяма детайлност

изменение пуп прз

горе: ПУП-ИПРЗ за делба на имот

 

ИПР, ИПРЗ , ИПЗ, ИРУП представляват Изменение на съответните планове, което се прави по същата процедура:

Процедирането на тяхното изработване или изменение на ПУП преминава през три етапа.

– Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП

Искането за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план обикновено се придружава от скица (мотивирано предложение), изясняваща какви са инвестиционните намерения на собственика: функция, сгради – граници, етажност, инфраструктура и други елементи на бъдещото застрояване.

– Изготвяне на проект за изработване/промяна на ПУП

За поземлените имоти, урегулирани за застрояване с подробен устройствен план, се определят:

1. конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване;

2. максималната плътност на застрояване;

3. максималната интензивност на застрояване;

4. минималната свободна площ;

5. минималната задължително озеленена площ;

6. начинът и характерът на застрояване;

7. линиите на застрояване.

извадка - пуп

ПУП – ПЗ на имоти

 

– Съгласуване на проекта

В разрешението за изпълнение в общината се оказва с кои други институции трябва да се съгласува плана – например Ел., ВиК, топлофикационни и други разпределителни дружества, дирекция „Зелена система”, ТИ – ОБД (Организация и безопасност на движението) и КАТ, РЗИ. Всички заинтересувани институции изготвят съгласувателни становища.

Окончателният проект за ПУП се съобщава чрез обявление на заинтересуваните лица – съседи.  В двуседмичен срок те могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация. В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, проектът за ПУП се разглежда от общински експертен съвет.

Ако проектът за ПУП се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново с наново течащи срокове.

Заповедта за одобряване на ПУП влиза в сила след изтичането на срока за обжалване или от датата на потвърждаването му от съд, когато е бил обжалван. Когато ПУП е одобрен, собственикът може да предприеме действия за инвестиционно проектиране и строителство в имота.

Комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗУТ предвижда и по-бърза процедура за изработване на ПУП заедно с инвестиционен проект за сградата. Съгласно Чл. 150. От ЗУТ по мотивирано искане на възложителя, кметът на общината може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните две самостоятелни части, които се одобряват едновременно и се издава разрешение за строеж:

– ПУП

– Инвестиционен проект за строителство в имота

За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите, но се постига икономия на време за процедиране.

Нормативна база:

Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Закон за опазване на околната среда

Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

[sg_popup id=“3″ event=“hover“]…………………………………………………………………………………………………………………………………………….[/sg_popup]

Извадка на релевантна информация от Наредба №8:

Част четвърта: ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Глава шеста: ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, НА ЗЕМЛИЩАТА ИМ И НА СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ

Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 45 – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)

Според устройствените цели и задачи и в зависимост от конкретната необходимост ПУП се изработват съгласно чл. 110, ал. 1 ЗУТ в един от следните видове:

1. план за регулация и застрояване (ПРЗ) – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;

2. план за регулация (ПР) – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;

3. план за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти – публична собственост;

4. план за застрояване (ПЗ)

5. работен устройствен план (РУП) – план за застрояване и силуетно оформяне;

6.  (нова  –  ДВ,  бр.  68  от  2004  г.)  парцеларен  план  (ПП)  –  план  за  елементите  на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

(2) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Екологичната оценка е част от

ПУП. Обхватът и съдържанието на екологичната оценка се определят по реда и при условията на

ЗООС и ЗБР.

Раздел I

План за регулация и застрояване (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване)

Чл. 46. (1) Плановете за регулация и застрояване се изработват в съответствие с ОУП за съответната територия, ако има такъв, и въз основа на задание, изработено съгласно чл. 125 ЗУТ.

(2) Планът за регулация и застрояване е задължителен за територии с неурегулирани поземлени  имоти  и  за  територии  с  неприложена  първа  регулация,  включени  в  строителни граници по предходен устройствен план.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) В случаите, когато ПРЗ изпълнява функциите на ОУП, той се изработва за цялата урбанизирана територия или за цялото землище и съдържа устройствени зони и територии с устройствен режим, както и елементи, специфични за ОУП, определени със заданието.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Планът за регулация и застрояване може да се изработва в две фази:

1. предварителен проект;

2. окончателен проект.

Чл. 47. (Доп. – ДВ, бр. 68 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) При проектиране на ПРЗ се ползват следните изходни данни, предоставени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), общината или от възложителя:

1. задание за проектиране;

2. (изм. – ДВ, бр. 68 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) копия от кадастралната и специализираните карти в М 1:500 или М 1:1000 на прозрачна, недеформируема основа и/или върху непрозрачна основа и в цифров вид;

3. копия от действащите ОУП за общината, за част от нея или за града с неговото землище или за селищното образувание;

4. копие от специализираната карта на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

5. действащ ПУП;

6. действащи планове за вертикално планиране;

7. данни за състоянието на наличния сграден фонд, техническата инфраструктура и комуналните дейности;

8. данни за санитарно-хигиенните условия, инженерно-геоложките и хидроложките условия;

9. (нова – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) данни за кварталите и поземлените имоти с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия;

10. (предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) опорен план, изясняващ вида, предназначението и състоянието на елементите на кадастралната и специализираните карти, в т.ч. строежите в процес на изпълнение и обектите на недвижимото културно наследство;

11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) други данни, анкети и проучвания, свързани със заданието и специфичните условия на проекта.

Чл. 48. (1) Предварителният проект на ПРЗ съдържа графични и текстови материали. (2) Графичните материали към предварителния проект на ПРЗ включват:

1. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) проект за ПРЗ, изработен върху картата по чл. 47, т. 2 в М 1:1000 или М 1:500, съдържащ съществуващите и новите строителни граници, границите на зона „А“ и зона „Б“ по ЗУЧК и землищните граници на територията – предмет на проекта, представен на един общ чертеж на непрозрачна основа; със заданието може да се определи да се представят на отделни чертежи ПЗ и ПР; в проекта се отразяват:

а) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) границите, устройствените зони, конкретното предназначение и режима на устройство на поземлените имоти със следното предназначение: за жилищни функции; за производствени и складови дейности; за курортни и рекреационни дейности и вилен отдих; за озеленени площи, лесопаркове, паркове и градини; за спорт и атракции; за обществено и делово обслужване; за движение и транспорт; мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и техните сервитутни ивици, вкл. санитарно- охранителните зони на водоизточници; за комунално обслужване; за земеделска дейност; за горски насаждения; за природна защита (защитени територии и зони по ЗЗТ и ЗБР); за защитени територии за опазване на културното наследство; за превантивна защита; за възстановяване и рекултивация;  за  специално  предназначение;  за  смесено  предназначение;  за  друго предназначение;

б) уличнорегулационните и вътрешните регулационни линии на урегулираните поземлени имоти, номерата на кварталите и на урегулираните имоти;

в) (доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) видът и очертанията на уличната мрежа, в т.ч. бордюрни линии и тротоари, осови линии и осови точки, транспортни съоръжения, открити паркинги, уширения и др., площадите, пешеходните зони и пространства, велосипедни

алеи;

г) корекциите на водни течения и площи;

д)  външните  линии  на  застрояване  (към  улиците)  и  отстоянието  им  до уличнорегулационни линии;

е) вътрешните линии на основното застрояване: задължителни линии, до които е задължително да се разположи застрояването, и ограничителни линии, до които застрояването може да се разположи или да отстъпи от тях;

ж) заварените сгради, които се запазват и включват в системата на застрояването;
з) начинът на застрояване на урегулираните поземлените имоти се определя чрез линиите на застрояване; в зависимост от архитектурно-устройствените и други условия със заданието може да се постави изискване за изобразяване очертанията на новопредвидените сгради, които се считат за задължителни линии на застрояване, и на заварените сгради, които се запазват;

и) максималната височина и етажност на сградите в урегулираните поземлени имоти, като за производствените и складовите сгради и съоръжения се определя само височината им;

к) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) устройствените показатели за всеки урегулиран поземлен имот, за група имоти и/или за целия квартал, когато имотите са с еднакви показатели: плътност и интензивност на застрояване, необходима озеленена площ съобразно определения с плана вид на устройствената зона (съществуващи и проектни показатели);

л) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) гаражите и местата за паркиране, вкл. местата със зарядна инфраструктура за ЕПС, с означение на капацитета им;

м) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) недвижими културни ценности в обхвата  на  защитените  територии  за  опазване  на  културното  наследство,  определени  в зависимост от предписанията за тяхното опазване;

н) елементите на художествения синтез;

о) териториите за озеленяване, разграничени по предназначение, в т.ч. гробищни паркове, ботанически градини, водни площи, площи за спорт и др.;

п) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) защитените територии по категории

съгласно ЗЗТ и защитените зони съгласно ЗБР;

р) (отм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)
с) балансът на територията;

т) елементите на благоустройството (алеи, озеленяване и др.) при комплексно застрояване и оформяне на площадни и други пространства;

2. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) опорен план в мащаба на ПРЗ в случаите, когато той не е представен от възложителя или не отразява всички необходими данни и елементи; опорният план съдържа съществуващите граници, елементите на уличната мрежа, на площадите и пешеходните пространства, кварталите и поземлените имоти, в т.ч. имотите – държавна и общинска собственост (публична и частна), застрояването в тях, предназначението им, конструктивната характеристика на сградите и постройките (стоманобетонни, метални, масивни, полумасивни, паянтови), етажността, озеленените площи, водните и спортните терени, обектите на недвижимото културно наследство – единични и групови, и техните охранителни зони; със заданието може да се изиска изработването на опорно-сравнителен план; в този случай върху опорния план се нанасят и предвижданията на ПРЗ;

3. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) план-схема за вертикално планиране в М 1:1000 или М 1:500, изработена в съответствие с Инструкцията за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране от 1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; в план-схемата се отразяват:

а) бъдещото изменение на естествения релеф с картограма на земните маси за тях;

б) номерата на кварталите и номерата на осовите точки;

в) проектните и теренните коти на осовите точки, съответно записани в числител и знаменател;

г) проектните коти на чупките на нивелетата, на екстремните точки – вододелни и водосливни в обсега на вертикалните криви;

д) наклонът на нивелетните прави, посока в процент и дължините, за които е изчислен наклонът;

е) посоките на оттичане на повърхностните води от кварталните пространства след моделиране на съществуващия терен;

ж) вододелните и водосливните линии в кварталните пространства;

з) местата, в които се събират повърхностни води, без да могат да се отвеждат гравитачно, като се посочва начинът на отвеждането им;
и) местата на подлези, надлези и мостове с данни за техните височини;

к) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) надлъжните и напречните профили за новопроектираните или променящите се във височина улици в М 1:100/1000;

4. план-схемите и допълнителните проучвания се определят в заданието съобразно конкретните условия, изработват се в М 1:1000 или М 1:2000 и отразяват:

а) санитарно-хигиенната и екологичната обстановка;

б) инженерно-геоложките и хидроложките условия на територията;

в) водоснабдяването и канализацията;

г) електроснабдяването;

д) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) електронните съобщителни мрежи;

е) топлоснабдяването;

ж) газоснабдяването;

з) (отм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)

и) други проучвания и схеми, изисквани със заданието;

к) подробните комуникационно-транспортни планове по чл. 51;

5. по преценка на възложителя може да се изработи макет в обхват и мащаб, определени със заданието.

(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Към подробните устройствени планове за териториите на общините по ЗУЧК се изработват специализирани схеми за прилежащата акватория.

(4) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Със специализираната схема по ал. 3 се определят следните зони:

1. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) за санитарна охрана;

2. за развитие на водни спортове;

3. за подводна археология и подводен туризъм;

4. за разполагане на пристани, яхтени пристанища и други съоръжения, свързани с туристическата функция на крайбрежието и стопанския риболов;

5. за извършване на дейности, свързани с националната сигурност и отбрана.

 

(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) Текстовите материали към предварителния проект на ПРЗ включват обяснителна записка, която съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) общи положения и съществуващи условия – кратка историческа характеристика, общи цели и задачи, териториален обхват, физико-

географски условия, релеф и изложение на територията, микроклиматична характеристика, инженерно-геоложка характеристика с изводи за строителните условия, санитарно-хигиенни условия, демографска основа, състояние на сградния фонд, защитени територии за опазване на културното наследство по ЗКН, защитени територии и защитени зони по ЗЗТ и ЗБР, зелена система, отдих и спорт, обществено обслужване и техническа инфраструктура, обемно- пространствена характеристика, баланс на територията, изводи от състоянието – общи и специфични проблеми;

2. прогнозно развитие на територията и устройствените зони съобразно предвижданията на схемите и плановете от по-горна степен, етапи за реализация на плана;

3. правила и нормативи за прилагане на ПРЗ;

4. специфични правила и нормативи към ПРЗ по чл. 13, ал. 2 ЗУТ, когато са необходими. (6) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Предварителният проект на ПУП

за територии със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната, се изработва съгласно изискванията на ал. 1 и 2, като в плана за застрояване се отразяват по подходящ начин и:

1. границите на забранените зони, в които е недопустимо застрояване, ползване, престой и преминаване;

2. сервитутните зони, с които се въвеждат ограничения за промяна на предназначението и режима на ползване на засегнатите поземлени имоти;

3. задължителните и ограничителните линии на застрояване и височината, без да се посочват данни за съществуващите сгради, постройки, мрежи и съоръжения.

(7) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Проектът на ПУП по ал. 6 се придружава с необходимите схеми за техническата инфраструктура, определени в заданието за проектиране.

Чл. 49. (1) (Предишен текст на чл. 49 – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Окончателният проект на ПРЗ се изработва въз основа на предварителния проект, становищата на централните и териториалните администрации, контролните органи и експлоатационните дружества и решенията на експертните съвети и съдържа:

1. план за застрояване в М 1:500 или М 1:1000 с обем и съдържание съгласно чл. 48, ал. 2,

т. 1;

 

2. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) план за улична регулация на улици

 

и поземлени имоти в М 1:500 или М 1:1000, в който се отразяват: строителните граници на

територията, границите и конкретното предназначение на поземлените имоти по чл. 48, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ (без да се детайлизира благоустрояването в пешеходни зони и в територии за озеленяване, спорт и развлечения), „г“, „о“, „п“, номерата на кварталите и на урегулираните поземлени имоти, осовите точки на улиците и напречните им профили;

3.   графичните   и   други   материали,   допълнени   и   преработени   в   съответствие   с окончателния проект на ПРЗ;

4. обяснителна записка, допълнена и преработена съобразно окончателния проект.

(2) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) В случаите, когато предварителният проект за ПУП е съгласуван и приет без забележки, той се одобрява като окончателен.

(3) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Окончателният проект на ПУП за територии със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната, се изработва  въз  основа  на  предварителния  проект  по  чл. 48,  ал.  6  и  7  и  решенията  на специализирания експертен съвет по устройство на територията по чл. 6, ал. 6 ЗУТ.

Чл. 50. Плановете за регулация и застрояване на територии за озеленяване, спорт и развлечения се изработват аналогично на плановете за останалите територии по чл. 48, като в обема и съдържанието им се включват следните видове допълнителни работи:

1. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) в изходната информация – данни от регистъра на озеленените площи и картотекираната растителност;

2. в графичните материали:

а) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) опорният план се изработва в М

1:500, М 1:1000 или М 1:2000, в които се отразяват и картотекираната растителност (дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение) и зелените площи;

б) предварителният проект се изработва в мащаба на опорния план, в който се отразява и функционалното зониране на територията, композиционното решение на растителността, организацията на алейната мрежа, водните и спортните терени, сградите, съоръженията, детските и спортните площадки и др.;

в) окончателният проект се изработва в М 1:500 или М 1:1000 с обем и съдържание съгласно чл. 49;

г) (нова – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) план-схемата за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения към ПУП за паркове и градини се изработва в мащаба на окончателния проект.

Чл. 51. (1) С подробните комуникационно-транспортни планове към ПУП се проучват, определят и решават разположението, класификацията и параметрите на:

1. първостепенната и второстепенната улична мрежа;

2. кръстовищата и възлите от първостепенната улична мрежа;

3. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) надземните и подземните съоръжения (надлези и подлези, метростанции);

4. велосипедните алеи;

5. пешеходните пространства и алеи;

6. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) паркингите и паркинг-гаражите, вкл. местата със зарядна инфраструктура за ЕПС;

7. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) автогарите, бензиностанциите и газостанциите, местата със зарядна инфраструктура за ЕПС, когато има заявено намерение за тяхното изграждане.

(2) Подробните комуникационно-транспортни планове към ПУП се изработват въз основа на действащ ОУП и на действаща план-схема на комуникационно-транспортната система, като се ползва следната изходна информация:

1. картата по чл. 47, т. 2 в М 1:1000 или М 1:500;

2. специализирана карта с нанесени подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в М 1:1000 или М 1:500;

3. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) специализирана карта с нанесени недвижими културни ценности – единични и групови;

4. данни за транспортните и пешеходните потоци, пътно-транспортните произшествия, състоянието на настилките, тротоарите и разделителните ивици, отводняването и на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Подробните комуникационно-

транспортни планове може да се разработват в две фази:

1. предварителен проект;

2. окончателен проект.

(4) Предварителният проект на подробните комуникационно-транспортни планове съдържа:

1. проектно решение в мащаба на ПУП, с което се уточняват положението на основните и локалните  платна  за  движение,  бордюрните  линии,  разделителната  и  изолационната  зелена

ивица, броят на пътните ленти, местата на пешеходното пресичане (на едно или повече нива), спирките на МОПТ, велосипедните алеи, пешеходните пространства, улиците и алеите с хоризонтална маркировка;

2. типови напречни профили и напречни профили на характерни места в М 1:100 или М

1:50

3. надлъжни профили на нови трасета от първостепенната улична мрежа в М 1:100/1000;

4. схема в М 1:1000 или М 1:2000 за обслужване на територията с МОПТ с местата на

спирките, изохроните на достъпност до тях и трасетата му;

5. обяснителна записка, включваща анализ на устройствената и транспортната обстановка, транспортните и пешеходните потоци, пътно-транспортните произшествия, настилките, бордюрите, тротоарите, разделителните ивици, описание на проектното решение, количествена сметка по уедрени показатели.

(5) Окончателният проект на подробните комуникационно-транспортни планове се изработва въз основа на предварителния проект и предписанията на експертния съвет и съдържа:

1. окончателен проект в мащаба на устройствения план;

2.   графичните   и   текстовите   материали   от   предварителния   проект,   допълнени   и преработени съгласно окончателното решение на проекта;

3. обяснителна записка, отразяваща препоръките и предписанията на експертния съвет.

(6) С подробните комуникационно-транспортни планове на градски магистрали, артерии, улици, кръстовища и възли се проучват, определят и решават разположението, капацитетът и параметрите на съставните елементи на разработваните обекти, като:

1. при разработването на плановете се ползва изходната информация по ал. 2;

2. плановете се изработват в две фази:

а) предварителен проект;

б) окончателен проект;

3. предварителният проект по т. 2, буква „а“ съдържа:

а)  ситуационно  решение  в  М:1000,  М  1:500  или  М  1:250,  с  което  се  уточняват техническите характеристики, основните и локалните платна за движение, бордюрните линии, разделителните и изолационните зелени ивици, броят на пътните ленти, местата на пешеходните пресичания (на едно или повече нива), спирките на МОПТ, начинът на обслужване на прилежащата територия, входовете на прилежащите обекти с масов достъп на хора;

б) типови напречни профили и напречни профили на характерни места в М 1:100 или М

1:50

в) надлъжен профил по оста на трасето в М 1:100/1000;

г) обяснителна записка, съставена съгласно ал. 4, т. 5;

4. окончателният проект по т. 2, буква „б“ се изработва въз основа на предварителния

проект и предписанията на експертния съвет и съдържа графичните и текстовите материали по т.

3.

(7)  Подробните  комуникационно-транспортни  планове  на  паркинги,  паркинг-гаражи, площадки за автогари, бензиностанции и др. се изработват съгласно изискванията на ал. 6, т. 1 и

2 и въз основа на данни за капацитета, разположението и подходите към обслужваните обекти,

като:

1. предварителният проект на плановете съдържа:

а) ситуационно решение в М 1:1000, М 1:500 или М 1:250 за подреждане на превозните средства на едно или повече нива и начини за заустване на паркинга, автогарата, бензиностанцията или друга площадка към съответната артерия или улица;

б) обяснителната записка съгласно ал. 4, т. 5, допълнена с предложение за капацитета и използваемостта на наличните места за паркиране (времетраене и оборот);

2. окончателният проект на плановете се изработва въз основа на предварителния проект и предписанията на експертния съвет и съдържа графичните и текстовите материали по т. 1.

(8) С подробните планове за организация на движението се проучват, определят и решават формите и начините на организация на движението, хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация, като:

1. подробните планове за организация на движението се изработват въз основа на ситуационните решения по ал. 6, т. 3, буква „а“ и ал. 7, т. 1, буква „а“;

2. при разработването на подробните планове за организация на движението се ползва кадастрална карта в М 1:1000 или М 1:500 с нанесено ситуационно решение;

3. подробните планове за организация на движението се изработват към всяка фаза на плановете по ал. 6 и 7;

4. подробните планове за организация на движението съдържат:

 

а) ситуационен план в М 1:1000, М 1:500 или М 1:250 на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация;

б) спецификация на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация, съдържащи вида и количеството на отделните пътни знаци, светофарни уредби, цвета на маркировъчната боя

и други средства;

в) обснителна записка с количествена сметка.

Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Плановете за регулация и застрояване на територии или на части от тях с обекти на недвижимото културно наследство се изработват аналогично на плановете за териториите по чл. 48, като в обема и съдържанието им се включват следните видове допълнителни работи:

1. в изходната информация:

а) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) историческа справка за развитие на територията, архивни кадастрални планове, археологически кадастри, заснемане на отделни недвижими културни ценности, снимки и др.;

б) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) задание, в което се отразяват и изискванията за опазване и устойчиво развитие на защитените територии на недвижимото културно наследство;

2. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) в опорния план се отразяват всички единични и групови недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони;

3. в предварителния и окончателния проект на ПЗ новопредвидените сгради на основното и допълващото застрояване се изчертават по очертанията им; те се считат за задължителни линии на застрояване, освен ако със специфичните правила и нормативи е посочено друго;

4. окончателният ПРЗ се придружава от допълнителни чертежи, силуети, фотомонтажи и др., определени със заданието.

Чл.  53.  (1)  Плановете  за  регулация  и  застрояване  за  територии  извън  строителните граници на населените места и селищните образувания – земеделски, горски, защитени територии и нарушени територии за възстановяване, се изработват, когато съществува обективна необходимост от тях, определена и обоснована със заданието.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) За земеделски, горски и защитени територии и защитени зони застрояването на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите съгласно чл. 12, ал. 3 ЗУТ, се определя с ПЗ за частите от имота – двора за застрояване.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 68 от 2004 г.) За отделни поземлени имоти или група поземлени имоти извън  строителните  граници  на  населените  места  и  селищните  образувания,  чието предназначение  се  променя  с  оглед  застрояването  им  със   сгради,  постройки,  мрежи  и съоръжения, се изработва ПЗ или ПП при условията на чл. 59 и 60 ЗУТ.

(4) За нарушени територии за възстановяване и рекултивация на кариери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и др. се изработва ПРЗ по общия ред, като се определят бъдещото предназначение на териториите и режимът за устройството им.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2004 г.) За надземни и подземни обекти на техническата инфраструктура, провеждани извън урбанизираните територии, с които не се променя предназначението на съответната територия, се изработва ПП на поземлените имоти, през които те преминават.  С плана се определят  трасето,  обхватът,  сервитутните и  предпазните зони и

ограниченията за ползване на имота.

Раздел II

План за регулация (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване)

Чл. 54. (1) Плановете за регулация на улици и поземлени имоти се изработват в съответствие с ОУП за съответната територия, когато има такъв, и въз основа на задание, изработено по реда на чл. 125 ЗУТ.

(2) Плановете по ал. 1 се изработват по изключение без ПЗ, когато значителна част от територията е застроена и е целесъобразно запазването на сградния фонд, не се увеличават устройствените параметри и показатели на територията, общественото обслужване, техническата инфраструктура и съществуват благоприятни инженерно-геоложки условия за застрояване.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Планът за регулация може да се изработва в две фази:

1. предварителен проект;

2. окончателен проект.

Чл. 55. При проектиране на ПР се ползват изходните данни по чл. 47.

Чл. 56. (1) Предварителният проект на ПР съдържа графични и текстови материали. (2) Графичните материали към предварителния проект на ПР включват:

1. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) проект на ПР в М 1:500 или М

1:1000, съдържащ материалите по чл. 48, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ (без да се детайлизира благоустрояването в пешеходните зони и в териториите за озеленяване, спорт и развлечения), „г“, „о“, „п“;

2. опорен план в мащаба на ПР, когато се изисква със заданието;

3. план-схема за вертикално планиране в М 1:1000 или М 1:500 по чл. 48, ал. 2, т. 3;

4. план-схеми на техническата инфраструктура в М 1:1000 или М 1:2000, като необходимостта от тях се определя със заданието;

5. (нова – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от

11.03.2014 г.) план-схеми по чл. 48, ал. 3 за териториите на общините по ЗУЧК.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) Текстовите материали към предварителния проект на ПР се оформят в обяснителна записка, която съдържа материалите по чл. 48, ал. 5, с изключение на материалите за застрояването със сгради, обемно-пространствените и композиционните изисквания.

Чл. 57. Окончателният проект на ПР се изработва съгласно изискванията на чл. 49, т. 2, 3

и 4.

Раздел III

 

План за улична регулация (план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти –

публична собственост)

Чл. 58. Плановете за регулация на улици и на поземлени имоти за обекти – публична собственост, се изработват по реда на чл. 54, 55, 56 и 57, без в тях да се определят вътрешните регулационни линии на имотите, които не се отреждат за обекти – публична собственост.

Раздел IV

План за застрояване

Чл. 59. (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Плановете за застрояване се изработват в съответствие с действащи планове за регулация на улици и поземлени имоти и планове за регулация на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост и въз основа на задание, изработено съгласно чл. 125 ЗУТ.

(2) Плановете по ал. 1 се изработват съгласно изискванията на чл. 46 – 50, като включват

частите, отнасящи се до ПЗ.

Share Button