професионален кодекс на архитекта

By Mehandjiev-architects, 08.2018

Извадка от ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС на Камарата на архитектите в България:

ОТНОШЕНИЯ НА АРХИТЕКТА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 15. Архитектът е длъжен да документира всеки свой професионален ангажимент чрез предварително изготвен писмен договор, определящ ясно естеството и обема на задълженията на страните, както и да запознае възложителя с постановките на Професионалния кодекс и санкциите, произтичащи от неговото неспазване.

Писменият договор трябва да съдържа минимум :

1.  вида и обема на работите и сроковете за тяхното изпълнение;

2. възнаграждението за услугите и метода на тяхното изчисляване;

3. разпределянето и границите на отговорностите;

4. условията за прекратяване;

5. клауза, че предметът на договора не е възлаган от възложителя на друг архитект или ако са извършвани ППР, взаимоотношенията във връзка с тях са уредени между страните.

Чл. 16. Архитектът може да поема определена задача само след като се е уверил, че притежава необходимитe aдeкватни знания, умения и квалификация, които напълно да отговорят на поетите към възложителя ангажименти.

Чл. 17. Архитектът е длъжен да изпълнява в необходимия обем и качествено своята работа по изготвяне на проекти и авторския надзор при изпълнението на строителството при стриктно спазване на действащите нормативи и закони.

Архитектът не може да бъде принуждаван да носи отговорност за проект, който е приет от възложителя без претенции, получил положителна оценка за съответствие, или е одобрен от администрацията.

Чл. 18. Архитектът е длъжен да избягва всяка ситуация, в която съществуващите частни интереси са такива, че той би бил склонен да предпочете страната на трето лице пред тази на своя възложител.

Чл. 19. Архитектът е длъжен да запазва конфиденциалността на делата на своя възложител, освен в случаите когато законите на Република България предвиждат друго.

В случай, че възложителят и/или работодателят предприеме неправилни от гледна точка на архитекта действия или такива в ущърб на обществения интерес, архитектът е длъжен да го предупреди писмено за последиците и в случай на неразбиране да информира КАБ.

Чл. 20. Когато архитектът е убеден, че средствата, с които разполага неговият възложител, са очевидно недостатъчни за предвидените работи, той е длъжен да го информира.

Освен мнения и съвети, архитектът е длъжен да даде на своя клиент всички обяснения, необходими за разбирането и правилната оценка на услугите, които извършва за него.

По искане на възложителя архитектът е длъжен да дава отчет за изпълнението на своята работа, както и да предоставя документацията, отнасяща се до нея.

Архитектът трябва да се въздържа от вземане на решения или от даване на нареждания, които могат да доведат до непредвидени разходи или до такива, каквито не са били предварително одобрени от възложителя.

Share Button