конструктивно становище

Изготвяне на конструктивно становище

By Mehandjiev-architects, 10.2014

За изготвяне на конструктивно становище от инженер свържете се с нас.

Конструктивното становище представлява изготвен и подпечатан от строителен инженер официален документ, описващ състоянието на дадена конструкция.

То се изготвя при проекти без конструктивни намеси на основната сградна конструкция: например някои преустройства, смяна на предназначение, дизайн и промени на локални части на конструкцията (премахване на стени, изграждане на отвори), както и при малки обекти (например павилиони, козирки, рекламни табелки и др.). Изготвя се по искане на общината и при обекти без инвестиционни проекти: стопански и допълващи постройки (летни кухни, басейни, оранжерии, складове), остъкляване, огради, подпорни стени, деконструкция/премахване сгради и съоръжения и др.

Също така може да бъде част от комплексен инвестиционен проект, тогова когато конструктивната му част не е със особена сложност – например малки рекламни съоръжения, градски дизайн, реновация на сгради и др. Тогава освен конструктивното становище се изготвят Част Архитектура, при необходимост: Дизайн, Електро, ПБЗ, ПБ и други.

Основна част от становището при промяна на съществуващи обекти е проучената документация: проекти, материали, налични данни, както и резултатите от заснемането на място на обекта. Най-важните данни за обекта са: строителната система,условията, при които е била екплоатирана тя, актуалната й носимоспособност.

Най-често становището се изготвя с цел да се констатира пригодността на конструкцията на обекта при смяна на предназначението, ново обзавеждане, ремонти и реновация. В този случай, становище е допустимо най-вече при липсващи или незначителни промени при конструкцията. Ако промените са по-големи, се извършва пълно обследване и пресмятане по част Конструкции на инвестиционния проект.

Основните изводи от становището (при преустройство) са дали се отслабват носещите конструктивни елементи. При малки обекти и обекти без инвестиционни проекти, становището представя идейно решение за носещата конструкция на обекта.

конструктивно становище

Share Button