геодезист теодолит

Геодезическо заснемане на имот

By Mehandjiev-architects, 01.2015

Геодезическо заснемане представлява подробен чертеж на повърхността на даден имот, съдържащ данни за височини, наклони, релеф, природни, строителни и технологични елементи и дървесна растителност.

Наши специалисти изготвят геодезическо заснемане(гедезическа снимка) на имот като една от предварителните части от инвестиционното проектиране. Oбърнете се към екипа ни за повече информация относно нужното Ви заснемане при:

– Проектиране на нова сграда или съоръжение, вкл. тахиметрична снимка на дървесни видове

– За изготвяне на комбинирана скица за мотивирано предложение и за виза за проектиране

– За проектиране на преустройство, пристройка и надстройка на съществуващата сграда, вкл. с кота било и корниз

– За изготвяне и промяна на ПУП, ПРЗ, ИПРЗ

– За нанасяне на сграда и/или инженерни проводи (над- и подземни линейни инж. трасета: ВиК, електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, съобщителни мрежи) в кадастър по чл. 54 от ЗКИР

– При изменения в кадастъра – при грешки в кадастралните карти, при промяна на имотна граница, съединяване или делба на имоти и др.

– За издаване на удостоверение за търпимост по чл. 16 от ЗУТ

– За заснемане и контрол по време на строителство на фундаменти, оси, достигнати нива и др.

– За изготвяне на вертикална планировка, трасировъчен план и картограма земни маси на инвестиционни проекти

– За 3d заснемане на фасади на сгради (паметници на културата и р.)

То е част от предварителните проучвания на имота при планиране и проектиране на бъдещите сгради и съоръжения на него, както и в някои специфични случаи,изброени по-горе. Извършва се на място от специалисти със специализирана техника, след което данните се обработват и се представят в графичен формат, заверен от инженер геодезист.

Примери за геодезически снимки с различна сложност:

gгеодезическа снимка /заснемане геодезическа снимка /заснемане

 

Share Button