мотивирано предложение

виза и разрешение за строителство в неурегулирани земи

By Mehandjiev-architects, 08.2018

Визата за проектиране посъщество е извадка от ПУП, подробния устройствен план. Но често такъв не съшествува, или е оспорван в съда или не може да се ползва по друга причина. Преди да се премине към други процедури, трябва да се има предвид, че е възможна и друга процедура, да се получи виза без имотът да е УПИ, тост урегулиран, а просто ПИ – поземлен имот.

От ЗУТ:

Чл. 58.  В неурегулирани малки населени места и в части от тях застрояване се допуска въз основа на скица-копие от кадастрална карта (кадастрален план) или ситуационна скица, съставена от проектанта, които трябва да съдържат и данни за наличните сгради и съоръжения в съседните имоти, както и необходимите коти. Строителството се разрешава по установения ред при съобразяване с нормите на наредбата по чл. 13, ал. 1. Оградите се строят по съществуващи имотни граници, без да се дава строителна линия за тях.

 Чл. 59. Извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план за територията на общината или за част от нея, и въз основа на действащ план за застрояване за поземлен имот или за група поземлени имоти или парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон, освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3.

Обърнете се към на за информация относно изготвяне на необходимото мотивирано предложение за виза.

Share Button