q&a

Certificate of tolerance

By Mehandjiev-architects, 02.2016

(udostoverenie za tarpimost)

A building whose construction documents are missing, is considered by law (ZUT) “an illegal construction”, although paradoxically it may be registered in the cadastre, have a notary act, be present in municipal plans, records in the Registry Agency, or even be monument culture.
Many homeowners and prospective buyers make the mistake of thinking the notary act is the only needed document in real property transactions. In practice, it is highly recommended to request from the seller also:
– cadastre scheme (skica kadastur)
– certified (e.g. stamp by municipality) project papers (mostly part architecture and constructions)
– building papers: construction permit and use permit (these may vary according to year of construction of the building).
– other evidence of legality (act of state property, departmental accountability, …) especially if you want to perform reconstruction of this building – upgrade, change of purpose ,extension and others. Existence of such proof is mandatory for subsequent design and construction.

If you only want to own (sell, divide, inherit, etc.) a legitimate property, you can order the preparation of documents for a “certificate of tolerance” For this purpose the building (or facility) must meet several conditions: to be built before 31.03.2001, its construction must have been permissible under the regulations which were effective at the time of its construction, or the current provisions of the Bulgarian building law (ZUT).

ПРЗ, ЗУТ, ч.127-1: Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими”

Основната функция на удостоверението е, че предпазва сградата от възможността тя да бъде принудително премахната, както и разрешава нейното нотариално прехвърляне.

Необходимите документи, които трябва да внесете в общината в общия случай са:

– Актуална скица, издадена от районната администрация по местоположение на обекта;
– Документ за собственост, а при съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици;
– Нотариална декларация за периода, в който е завършена сградата – 2бр;
– Заверени копия от подробните устройствени планове към момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момент;
– Геодезическо заснемане на сградата, изработено от геодезист, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници;
– При намалени отстояния – нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти);
– Снимки на обекта
– Конструктивно становище от строителен инженер за годността на строежа
– Други според изискванията на съответната община (исторически документи, комбинирана скица,..)

За проектните части (геодезия и конструкция) и обща консултация относно годността на строежа, нормативи и процедури, можете да се обърнете към нашия екип.

Share Button