смяна

Change of purpose / status of agricultural land

By Mehandjiev-architects, 02.2016

Change of use of agricultural land (also forest, meadow and other non-urbanized areas) for other purposes may be granted to private owners primarily at:

– Construction of technical infrastructure.
– Extension and change of boundaries of existing urban areas
– Construction with special purpose (e.g. sites for production of electricity from renewable energy sources such as photovoltaic systems, etc.).
The change of use of agricultural land is not required for the construction of certain facilities for agricultural use such as small greenhouses and warehouses.

More about the procedure (in Bulgarian):

Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя е подобна на процедурата по ПУП с разликата, че проектите се съгласуват допълнително в Областна дирекция „Земеделие и гори” а за по-големи обекти в Министерството за земеделието и горите, където се утвърждава строителна площадка за имота. (Освен ако няма влязал в сила ОУП за имота, като например за територията на Софийска община – в този случай проектът се съгласува, но площадка не се утвърждава).

Внимание, ако в едногодишен срок от получаването на решение за строителна площадка не е изготвен ПУП за имота, решението се отменя. Подобно, ако в тригодишен срок от влизането в сила на заповедта за промяна на предназначение не е поискано строително разрешение, промяната се отменя.

В общия случай, за да се промени статутът на земята за жилищно или обществено ползване, е нужно да бъде осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. Ако до парцела няма ток и вода се изработват схеми за водоснабдяване и електроснабдяване.

Можем да Ви съдействаме при изготвянето, съгласуването и процедирането на необходимата документация.

Share Button