конструктивно становище

Preparation of a construction/structural statement

By Mehandjiev-architects, 10.2014

The constructive opinion/statement (konstruktivno stanovishte) is a prepared and stamped by a structural engineer official document describing the state of a structure.

t is done for projects without structural interventions of the main building structure: for example some renovations, change of use, design and changes in local parts of the structure (removal of walls, construction of holes) as well as small objects (eg kiosks, canopies, advertising signs, etc.). It is preprated by request of the municipality and for objects without investment projects: complementary buildings (summer kitchens, swimming pools, greenhouses, warehouses), glazing, fences, retaining walls, for deconstruction / removal of buildings and structures and others.

Също така може да бъде част от комплексен инвестиционен проект, тогова когато конструктивната му част не е със особена сложност – например малки рекламни съоръжения, градски дизайн, реновация на сгради и др. Тогава освен конструктивното становище се изготвят Част Архитектура, при необходимост: Дизайн, Електро, ПБЗ, ПБ и други.

Основна част от становището при промяна на съществуващи обекти е проучената документация: проекти, материали, налични данни, както и резултатите от заснемането на място на обекта. Най-важните данни за обекта са: строителната система,условията, при които е била екплоатирана тя, актуалната й носимоспособност.

Най-често становището се изготвя с цел да се констатира пригодността на конструкцията на обекта при смяна на предназначението, ново обзавеждане, ремонти и реновация. В този случай, становище е допустимо най-вече при липсващи или незначителни промени при конструкцията. Ако промените са по-големи, се извършва пълно обследване и пресмятане по част Конструкции на инвестиционния проект.

Основните изводи от становището (при преустройство) са дали се отслабват носещите конструктивни елементи. При малки обекти и обекти без инвестиционни проекти, становището представя идейно решение за носещата конструкция на обекта.

конструктивно становище

Share Button