visa-proektirane

design permit – visa

08.2018

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

комбинирана скица

combined scheme

08.2018

 

мотивирано предложение

visa and building permit in unregulated land

08.2018

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

q&a

Certificate of tolerance

02.2016

(udostoverenie za tarpimost) A building whose construction documents are missing, is considered by law (ZUT) “an illegal construction”, although paradoxically it may be registered in the cadastre, have a notary act, be present in municipal plans, records in the Registry Agency, or even be monument culture. Many homeowners and prospective buyers make the mistake of thinking […]

отпадъци

Plan for waste management

02.2016

Plan for waste management shall be made when designing new buildings larger than 300m2 particular, and for conversions and change of use of buildings larger than 500m2. Its main objective is to minimize the ecological footprint of construction and use the building by controlling the quantity, type and mode of transport and treatment (recycling, landfilling, etc.) […]

Naredba-4

Investment project contents

02.2015

(Български) Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части: 1. части за архитектура и конструкции: а) архитектурна; б) интериор и обзавеждане; в) конструктивна;

D:ARCH WORKMladost Detski centurdrawingsFINALFINAL2PBPB_1

Schemes for evacuation

01.2015

Evacuation schemes and plans show the means of evacuation and placement of fire extinguishing means in building so that in case of fire people can leave quickly and safely. These follow Bulgarian norms, such as Ordn. № 8121з-647 – 10/2014 For the needs of our clients, offices, shops, public buildings and other, we prepare evacuation schemes […]

пуп

PUP regulation plans

01.2015

Refer to our team for help on design, proceed and coordination of the needed plans. Often, before the start of the design of the building on the property, the preparation of an (urban) regulation plan is required, to clarifies usage and building position on it. The detailed development plan (PUP, “podroben ustroistven plan”) is a […]

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsZAWUR6ENI PRO

Calculating area of property in Bulgaria

10.2014

Often the question arises about the exact size of apartment (housing) or other property (shops, workshops, offices, offices, etc.) which our customers want to buy (sell, rent, etc.).  Warning: Many builders and vendors sell properties with added general building shares to its actual area. (e.g. if given property is 10% of the whole building, this area of […]

малко ателие дизайн

Differentiation of a separate dwelling

08.2014

We are often contacted by clients who want to adapt other type of premises into residential or divide existing dwelling / house of two or more. Here we explain what “residence – жилище,” is according to Bulgarian laws, and what are the requirements for creating or subdividing one. Any separate residence is a comprehensive system of […]

детски център

Проектиране на детска градина

03.2014

При проектиране на детски градини се спазват строгите правила, определени от Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (1988, дадени по-долу). Те определят минимални площи на дете, наличие на здравен кабинет, определени нормативи при подготовката на храна и други. При проектирането на детски игрални центрове се следват изискванията на Наредба за условията и безопасността […]

Naredba-4

Наредба 7 за устройство на територията

02.2014

В следната наредба са включени основните архитектурни норми в България:   МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  НАРЕДБА № 7 от 2013 г. Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Г л а в а  п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на […]

medical-interior-2

Проектиране на лечебни заведения

01.2014

Проектирането и изпълнението на лечебни заведения е трудна и важна задача, защото са заложени не само големи инвестиции в медицинска техника, инсталации и специализирани материали, но и живота и здравето на пациентите. Нужно е и доброто познаване на нормативната база и медицинските стандарти, заради множеството различни изисквания, които трябва да се спазват. Неслучайно в световен мащаб около 70 процента […]

boyadjiev

Проекти за реклами и фирмени надписи върху сгради

01.2014

Извършваме проектиране и изготвяне документи за получаване разрешение за поставяне на реклами и рекламни съоръжения.   Поставяне на реклами върху сгради в София се извършва съгласно Наредбата за рекламната дейност на територията на Столична община: Рекламни елементи Фирмени надписи Проектна документация Външните рекламни съоръжения по фасадите на сградите биват два основни вида: рекламни елементи и […]

Медицински интериор - приемна

интериор на клиника

11.2011

Интериор на АГ клиника. Свежи цветове и осветление променят усещането за болница и създават приятна за пациентите атмосфера.

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsPOLISTIL_NEZA

Наредба 2 за транспортно-комуникационните системи

02.2011

НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство. (2) При […]

dostupna sreda

Наредба 4 достъпност

02.2009

НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ от 14.07.2009 г. Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия […]

ZUT2

Закон за устройство на територията – инвестиционно проектиране

02.2009

  Част втора. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Глава пета. КОНЦЕПЦИИ И СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Чл. 99. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Концепциите и схемите за пространствено […]

ZUT1

ЗУТ – закон за устройство на територията: общи положения

02.2009

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА от 26 Юли 2013г. Част първа. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. (2) Този […]

zakon stolichna obshtina

Закон за застрояване на София

02.2008

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА  Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон определя специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на Столичната община. Чл. 2. Основната цел на закона е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на Столичната община. Чл. 3. […]