visa-proektirane

виза за проектиране

08.2018

Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите […]

комбинирана скица

какво е комбинирана скица

08.2018

Комбинирана скица представлява карта с нанесените граници на имот по кадастрален план и по регулационен план. Използва се като подложка за издаване на виза за проектиране. Причините за разминаването се дължат на факта, че за двете системи – кадастрална и регулационна са използвани различни координатни системи (или начини да се пренесе сферичната пвърхност на земята […]

мотивирано предложение

виза и разрешение за строителство в неурегулирани земи

08.2018

Визата за проектиране посъщество е извадка от ПУП, подробния устройствен план. Но често такъв не съшествува, или е оспорван в съда или не може да се ползва по друга причина. Преди да се премине към други процедури, трябва да се има предвид, че е възможна и друга процедура, да се получи виза без имотът да […]

q&a

Удостоверение за търпимост

02.2016

Сграда, чиито строителни книжа липсват, се счита по закон за „незаконен строеж“, независимо, че парадоксално може да да е вписана в кадастъра, да има нотариален акт, да присъства в общински планове, в регистри на Агенцията по вписвания, да е паметник на културата и прочее доказателства за нейната законност. Много собственици, както и бъдещи купувачи, правят […]

отпадъци

план за управление на отпадъците

02.2016

План за управление на отпадъците се изготвя при проектиране на нови сгради, по-големи от определена 300м2, и за преустройства и смяна на предназначение за сгради, по-големи от 500м2. Основната му цел е минимализиране на екологичният отпечатък от строителството и експоатацията на сградата чрез контролиране на количествата, вида и начина на транспортиране и третиране (рециклиране, депониране, […]

Naredba-4

Съдържание на инвестиционни проекти

02.2015

Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части: 1. части за архитектура и конструкции: а) архитектурна; б) интериор и обзавеждане; в) конструктивна;

D:ARCH WORKMladost Detski centurdrawingsFINALFINAL2PBPB_1

Схеми за евакуация

01.2015

Евакуационните схеми и планове показват начините на евакуация и разположението на противоопожарни средства в сградата, така че в случай на пожар хората максимално бързо и максимално безопасно да могат да я напуснат. За нуждите на нашите клиенти: офиси, магазини, обществени сгради и други, съставяме евакуационни схеми и планове за пожарна безопасност. Те включват графична част […]

пуп

Устройствени планове: ПУП

01.2015

Обърнете се към нашия екип за помощ относно проектирането, процедиране и съгласуване на необходимите Ви устройствени планове. Често преди започването на проектирането на самата сграда върху имота, се налага изготвянето на (градо)устройствен план, който изяснява начина на ползване и застрояване върху него. Подробният устройствен план (ПУП) е графичен документ, които изяснява предвижданията за начина на […]

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsZAWUR6ENI PRO

Квадратура на жилище

10.2014

Често възниква въпроса за точната големина на апартамент (жилище) или друг имот (магазини, ателиета, кабинети, офиси и др.), който наши клиенти искат да закупят (продадат, наемат, преустроят и пр.) и се обръщат към нас за консултация. Внимание: Много строители и продавачи продават обекта с прибавени идеални части към действителната площ на жилището, което е  некоректно. […]

малко ателие дизайн

обособяване на самостоятелно жилище

08.2014

При нас често идват клиенти, които искат да приспособят друг тип помещения в жилищни или да разделят съществуващо жилище/къща на две или повече такива. Тук ще обясним какво е „жилище“ и какви са изискванията по закон за него, нужни да бъдат спазени, когато се строи/обособява жилище: Всяко самостоятелно жилище е цялостна система от помещения и […]

детски център

Проектиране на детска градина

03.2014

При проектиране на детски градини се спазват строгите правила, определени от Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (1988, дадени по-долу). Те определят минимални площи на дете, наличие на здравен кабинет, определени нормативи при подготовката на храна и други. При проектирането на детски игрални центрове се следват изискванията на Наредба за условията и безопасността […]

Naredba-4

Наредба 7 за устройство на територията

02.2014

В следната наредба са включени основните архитектурни норми в България:   МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  НАРЕДБА № 7 от 2013 г. Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Г л а в а  п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на […]

medical-interior-2

Проектиране на лечебни заведения

01.2014

Проектирането и изпълнението на лечебни заведения е трудна и важна задача, защото са заложени не само големи инвестиции в медицинска техника, инсталации и специализирани материали, но и живота и здравето на пациентите. Нужно е и доброто познаване на нормативната база и медицинските стандарти, заради множеството различни изисквания, които трябва да се спазват. Неслучайно в световен мащаб около 70 процента […]

boyadjiev

Проекти за реклами и фирмени надписи върху сгради

01.2014

Извършваме проектиране и изготвяне документи за получаване разрешение за поставяне на реклами и рекламни съоръжения.   Поставяне на реклами върху сгради в София се извършва съгласно Наредбата за рекламната дейност на територията на Столична община: Рекламни елементи Фирмени надписи Проектна документация Външните рекламни съоръжения по фасадите на сградите биват два основни вида: рекламни елементи и […]

Медицински интериор - приемна

интериор на клиника

11.2011

Интериор на АГ клиника. Свежи цветове и осветление променят усещането за болница и създават приятна за пациентите атмосфера.

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsPOLISTIL_NEZA

Наредба 2 за транспортно-комуникационните системи

02.2011

НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство. (2) При […]

dostupna sreda

Наредба 4 достъпност

02.2009

НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ от 14.07.2009 г. Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия […]

ZUT2

Закон за устройство на територията – инвестиционно проектиране

02.2009

  Част втора. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Глава пета. КОНЦЕПЦИИ И СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Чл. 99. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Концепциите и схемите за пространствено […]

ZUT1

ЗУТ – закон за устройство на територията: общи положения

02.2009

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА от 26 Юли 2013г. Част първа. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. (2) Този […]

zakon stolichna obshtina

Закон за застрояване на София

02.2008

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА  Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон определя специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на Столичната община. Чл. 2. Основната цел на закона е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на Столичната община. Чл. 3. […]