Drawing architecture 250x250

Цени строителство

08.2018

Осреднени ориентировъчни цени за строителство на различните типове сгради, юни 2018. № Вид сграда Средни цени за категории – евро Средни цени за категории – лева     стандарт подобрена лукс стандарт подобрена лукс 1 Двуетажна еднофамилна къща 374 432 504 733 845 986 2 Едноетажна самостоятелна монолитна универсална търговска сграда 437 470 515 855 […]

смяна предназначение

Съгласие от съседи при смяна предназначение

08.2018

Въпросът с нуждата от съгласие от съседите при преустрояване и смяна на предназначение на стопански, търговски и обслужващи обекти в жилищни сгради – етажна собственост (многофамилни сгради) се разглежда в ЗУТ (Закон за устройство на територията): Чл. 38. (1) В надземните етажи на жилищна сграда освен жилища могат да се изграждат и ателиета и кабинети за индивидуална […]

къща проект

Важни съвети при избор на имот за къща

02.2016

Тук ще намерите списък с най-важните аспекти и възможни проблеми при закупуването на имот за строителство. Ако имате нужда от консултация, нашият екип може да ви помогне с детайлен анализ на избрания от Вас имот. 1. Законови аспекти: – регулация: Имотът ПИ (поземлен имот) ли е или УПИ (урегулиран поземлен имот, парцел) по нотариален акт […]

q&a

Удостоверение за търпимост

02.2016

Сграда, чиито строителни книжа липсват, се счита по закон за „незаконен строеж“, независимо, че парадоксално може да да е вписана в кадастъра, да има нотариален акт, да присъства в общински планове, в регистри на Агенцията по вписвания, да е паметник на културата и прочее доказателства за нейната законност. Много собственици, както и бъдещи купувачи, правят […]

геодезия

Вертикална планировка

02.2016

Вертикалната планировка е част от проекта за строителство, изготвя се от геодезист и представлява описание на моделирането на съществуващия терен спрямо новите сгради и съоръжения. горе – извадка от вертикална планировка на сграда и спортни съоръжения С нея се определят всички височини и наклони на площадки, пътеки и пътища, външни стълбища, подпорни стени, паркинзи, игрища […]

proceduri

необходими документи към инвестиционни проекти

02.2015

За да се започнат различни процедури в общинските служби, свързани със създаването на инвестиционни проекти за строителство, е необходимо да бъде представен обширен набор документи за различните случаи. Освен заявление, което може да попълните и на място, трябват и:   а. За виза за проектиране: 1. Актуална скица от служба по кадастъра, АГКК: София, СГКК: […]

q&a

Смяна на статут на имоти: чести въпроси

02.2015

Основна информация за проект за – смяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда. – смяна предназначение на имот. Други често задавани въпроси и отговори: – Какви са нужните документи за започване на процедура за смяна на предназначение? Нужните документи са: 1. Документ за собственост (копие) 2.  Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в […]

смяна предназначение

Проект за смяна на предназначение

02.2015

За смяна на статут на поземлен имот погледнете тук. Проектът за смяна на предназначение е особен тип инвестиционен проект, при който се доказва възможността функцията на едно обособено помещение, част от сграда или сграда да бъде променена.   Примери от нашата практика са проекти за смяна на статут от жилище в офис, от магазин във […]

мотивирано предложение

Мотивирано предложение за виза

01.2015

Когато подавате документи за издаване на виза за проектиране (или устройствен план за застрояване) на сграда, преустройство или съоръжение, може да Ви бъде поискано предварително изготвена скица т.н. мотивирано предложение. То представлява чертеж върху (най-често комбинирана) скица на Вашия имот с указани: – строителни граници (размерите на сградата, която искате да построите) и тяхните отстояния […]

геодезист теодолит

Геодезическо заснемане на имот

01.2015

Геодезическо заснемане представлява подробен чертеж на повърхността на даден имот, съдържащ данни за височини, наклони, релеф, природни, строителни и технологични елементи и дървесна растителност. Наши специалисти изготвят геодезическо заснемане(гедезическа снимка) на имот като една от предварителните части от инвестиционното проектиране. Oбърнете се към екипа ни за повече информация относно нужното Ви заснемане при: – Проектиране […]

геодезия

Геоложки доклад

01.2015

Инженерно-геоложкият доклад е част от предварителните данни, които се събират преди започването на инвестиционното проектиране. Основната му цел е да определи носимоспособността на почвата в имота като по този начин да предопредели бъдещият размер и дълбочина на носещите основи на сградите и съоръженията в него. Това го прави много важно за цената и сложността на строежа.

D:ARCH WORKMladost Detski centurdrawingsFINALFINAL2PBPB_1

Схеми за евакуация

01.2015

Евакуационните схеми и планове показват начините на евакуация и разположението на противоопожарни средства в сградата, така че в случай на пожар хората максимално бързо и максимално безопасно да могат да я напуснат. За нуждите на нашите клиенти: офиси, магазини, обществени сгради и други, съставяме евакуационни схеми и планове за пожарна безопасност. Те включват графична част […]

конструктивно становище

Изготвяне на конструктивно становище

10.2014

За изготвяне на конструктивно становище от инженер свържете се с нас. Конструктивното становище представлява изготвен и подпечатан от строителен инженер официален документ, описващ състоянието на дадена конструкция. То се изготвя при проекти без конструктивни намеси на основната сградна конструкция: например някои преустройства, смяна на предназначение, дизайн и промени на локални части на конструкцията (премахване на стени, изграждане […]

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsZAWUR6ENI PRO

Квадратура на жилище

10.2014

Често възниква въпроса за точната големина на апартамент (жилище) или друг имот (магазини, ателиета, кабинети, офиси и др.), който наши клиенти искат да закупят (продадат, наемат, преустроят и пр.) и се обръщат към нас за консултация. Внимание: Много строители и продавачи продават обекта с прибавени идеални части към действителната площ на жилището, което е  некоректно. […]

малко ателие дизайн

обособяване на самостоятелно жилище

08.2014

При нас често идват клиенти, които искат да приспособят друг тип помещения в жилищни или да разделят съществуващо жилище/къща на две или повече такива. Тук ще обясним какво е „жилище“ и какви са изискванията по закон за него, нужни да бъдат спазени, когато се строи/обособява жилище: Всяко самостоятелно жилище е цялостна система от помещения и […]

отпадъци

Проект Временна организация на движението

04.2014

Проектът ВОД представлява необходимите временни промени върху уличното платно, когато в строителен или монтажен прилежащ обект се извършват дейности, които могат да застрашат безопасността на движението на пътя.
Изготвя се за бетонови работи с техника, изграждане на сградни водопроводни отклонения, монтаж на съоръжения и други случаи.
Промените в организацията на движение са сигнализирани с временни пътни знаци, показвани на чертеж.

детски център

Проектиране на детска градина

03.2014

При проектиране на детски градини се спазват строгите правила, определени от Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (1988, дадени по-долу). Те определят минимални площи на дете, наличие на здравен кабинет, определени нормативи при подготовката на храна и други. При проектирането на детски игрални центрове се следват изискванията на Наредба за условията и безопасността […]

Naredba-4

Наредба 7 за устройство на територията

02.2014

В следната наредба са включени основните архитектурни норми в България:   МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  НАРЕДБА № 7 от 2013 г. Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Г л а в а  п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на […]

boyadjiev

Проекти за реклами и фирмени надписи върху сгради

01.2014

Извършваме проектиране и изготвяне документи за получаване разрешение за поставяне на реклами и рекламни съоръжения.   Поставяне на реклами върху сгради в София се извършва съгласно Наредбата за рекламната дейност на територията на Столична община: Рекламни елементи Фирмени надписи Проектна документация Външните рекламни съоръжения по фасадите на сградите биват два основни вида: рекламни елементи и […]

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsPOLISTIL_NEZA

Наредба 2 за транспортно-комуникационните системи

02.2011

НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство. (2) При […]

dostupna sreda

Наредба 4 достъпност

02.2009

НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ от 14.07.2009 г. Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия […]

ZUT2

Закон за устройство на територията – инвестиционно проектиране

02.2009

  Част втора. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Глава пета. КОНЦЕПЦИИ И СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Чл. 99. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Концепциите и схемите за пространствено […]

ZUT1

ЗУТ – закон за устройство на територията: общи положения

02.2009

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА от 26 Юли 2013г. Част първа. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. (2) Този […]

zakon stolichna obshtina

Закон за застрояване на София

02.2008

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА  Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон определя специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на Столичната община. Чл. 2. Основната цел на закона е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на Столичната община. Чл. 3. […]