избор на къща

Съвети при покупка на къща

05.2016

По-долу ще намерите списък с най-важните аспекти и възможни проблеми при закупуването на съществуваща къща/сграда. Често пъти купувачите не могат да разчитат на обективна помощ от своите консултанти и продавачи, които имат пряк интерес от продажбата, затова помощта на специалисти: архитекти, инженери и адвокати, е много важна.  Ако имате нужда от консултация за състоянието на сградата, както […]

architectural-meаsure

architectural survey of a building

05.2016

(English) Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция….

пасивна къща (http://kurtstruve.com/)

Пасивната къща

03.2016

Темата за пасивните, нискоенергийни и позитивно енергийни къщи и сгради става все по-популярна в България поради нуждата от съвременни сгради, чието поддържане и използване е  с ниски разходи, комфортно и устойчиво във времето. Накратко, пасивната къща се нуждае от малко (и през повечето време от годината от никаква) енергия, за да поддържа комфортна вътрешна температура. […]

къща проект

Важни съвети при избор на имот за къща

02.2016

Тук ще намерите списък с най-важните аспекти и възможни проблеми при закупуването на имот за строителство. Ако имате нужда от консултация, нашият екип може да ви помогне с детайлен анализ на избрания от Вас имот. 1. Законови аспекти: – регулация: Имотът ПИ (поземлен имот) ли е или УПИ (урегулиран поземлен имот, парцел) по нотариален акт […]

q&a

Удостоверение за търпимост

02.2016

Сграда, чиито строителни книжа липсват, се счита по закон за „незаконен строеж“, независимо, че парадоксално може да да е вписана в кадастъра, да има нотариален акт, да присъства в общински планове, в регистри на Агенцията по вписвания, да е паметник на културата и прочее доказателства за нейната законност. Много собственици, както и бъдещи купувачи, правят […]

геодезия

Вертикална планировка

02.2016

Вертикалната планировка е част от проекта за строителство, изготвя се от геодезист и представлява описание на моделирането на съществуващия терен спрямо новите сгради и съоръжения. горе – извадка от вертикална планировка на сграда и спортни съоръжения С нея се определят всички височини и наклони на площадки, пътеки и пътища, външни стълбища, подпорни стени, паркинзи, игрища […]

отпадъци

план за управление на отпадъците

02.2016

План за управление на отпадъците се изготвя при проектиране на нови сгради, по-големи от определена 300м2, и за преустройства и смяна на предназначение за сгради, по-големи от 500м2. Основната му цел е минимализиране на екологичният отпечатък от строителството и експоатацията на сградата чрез контролиране на количествата, вида и начина на транспортиране и третиране (рециклиране, депониране, […]

смяна

Смяна на предназначение/статут на земеделска земя

02.2016

Промяна на предназначението на земеделски земи (гори, ливади и други неурбанизирани територии) за други нужди може да се допуска за частни собственици най-вече при: – Изграждане на обекти на техническата инфраструктура . – Разширяване и промяна строителни граници на съществуващи урбанизирани територии – Изграждане на обекти със специално предназначение (например обекти за производство на електрическа […]

смяна-пуп

Смяна на предназначение/статут на имот

02.2016

За проект за смяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда погледнете тук. За смяна на статут на земеделска земя погледнете тук. Смяна на предназначение/статут на имот се извършва с ПУП: ИПЗ: план за застрояване на поземлен имот(и) или ПУП-ИПРЗ ако има нужда от уточняване на граници или имотът е бил неурегулиран ПИ преди това. […]

Drawing architecture 250x250

про боно

04.2015

Механджиев архитекти предлага проектиране без или с намален проектантски хонорар в следните случаи:   – Неправителствени организации (сдружения, фондации, читалища и др.) в проекти със социална насоченост или подпомагащи дейността им; – Стартиращи бизнеси с иновативен характер; (пример) – Екологични инициативи и проекти, подпомагащи по-добрата среда за живот; – Многодетни семейства с ограничени възможности; (пример) […]

proceduri

необходими документи към инвестиционни проекти

02.2015

За да се започнат различни процедури в общинските служби, свързани със създаването на инвестиционни проекти за строителство, е необходимо да бъде представен обширен набор документи за различните случаи. Освен заявление, което може да попълните и на място, трябват и:   а. За виза за проектиране: 1. Актуална скица от служба по кадастъра, АГКК: София, СГКК: […]

kuhnq

размери в кухнята

02.2015

Някои оптимални размери и отстояния на шкафове и уреди в кухнята:

q&a

Смяна на статут на имоти: чести въпроси

02.2015

Основна информация за проект за – смяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда. – смяна предназначение на имот. Други често задавани въпроси и отговори: – Какви са нужните документи за започване на процедура за смяна на предназначение? Нужните документи са: 1. Документ за собственост (копие) 2.  Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в […]

смяна предназначение

Проект за смяна на предназначение

02.2015

За смяна на статут на поземлен имот погледнете тук. Проектът за смяна на предназначение е особен тип инвестиционен проект, при който се доказва възможността функцията на едно обособено помещение, част от сграда или сграда да бъде променена.   Примери от нашата практика са проекти за смяна на статут от жилище в офис, от магазин във […]

Naredba-4

Съдържание на инвестиционни проекти

02.2015

Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части: 1. части за архитектура и конструкции: а) архитектурна; б) интериор и обзавеждане; в) конструктивна;

street-tables

Изготвяне на схеми за поставяне

01.2015

Схемите за поставяне на преместваеми обекти представляват чертежи, които се изискват в общината за получаване на разрешение за използване на терени общинска собственост.(улици, тротоари, площади и паркови площи – „тротоарно право“). Обърнете се към нас за повече информация и оферта за изготвяне. Изискват се при: –  търговска дейност на открито, например павилиони за продажба на […]

reklama-sofia

Наредба за преместваемите, рекламни и информационни елементи – София

01.2015

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (актуална към 25.2.2015) Съдържанието на наредбата е облекчено откъм съдържание на нормативни изрази (изменение от, допълнение от, отменено и др.) с цел по-лесно разчитане. За да видите оригиналния текст, трябва да се обърнете към страницата на […]

мотивирано предложение

Мотивирано предложение за виза

01.2015

Когато подавате документи за издаване на виза за проектиране (или устройствен план за застрояване) на сграда, преустройство или съоръжение, може да Ви бъде поискано предварително изготвена скица т.н. мотивирано предложение. То представлява чертеж върху (най-често комбинирана) скица на Вашия имот с указани: – строителни граници (размерите на сградата, която искате да построите) и тяхните отстояния […]

геодезист теодолит

Геодезическо заснемане на имот

01.2015

Геодезическо заснемане представлява подробен чертеж на повърхността на даден имот, съдържащ данни за височини, наклони, релеф, природни, строителни и технологични елементи и дървесна растителност. Наши специалисти изготвят геодезическо заснемане(гедезическа снимка) на имот като една от предварителните части от инвестиционното проектиране. Oбърнете се към екипа ни за повече информация относно нужното Ви заснемане при: – Проектиране […]

геодезия

Геоложки доклад

01.2015

Инженерно-геоложкият доклад е част от предварителните данни, които се събират преди започването на инвестиционното проектиране. Основната му цел е да определи носимоспособността на почвата в имота като по този начин да предопредели бъдещият размер и дълбочина на носещите основи на сградите и съоръженията в него. Това го прави много важно за цената и сложността на строежа.

D:ARCH WORKMladost Detski centurdrawingsFINALFINAL2PBPB_1

Схеми за евакуация

01.2015

Евакуационните схеми и планове показват начините на евакуация и разположението на противоопожарни средства в сградата, така че в случай на пожар хората максимално бързо и максимално безопасно да могат да я напуснат. За нуждите на нашите клиенти: офиси, магазини, обществени сгради и други, съставяме евакуационни схеми и планове за пожарна безопасност. Те включват графична част […]

пуп

Устройствени планове: ПУП

01.2015

Обърнете се към нашия екип за помощ относно проектирането, процедиране и съгласуване на необходимите Ви устройствени планове. Често преди започването на проектирането на самата сграда върху имота, се налага изготвянето на (градо)устройствен план, който изяснява начина на ползване и застрояване върху него. Подробният устройствен план (ПУП) е графичен документ, които изяснява предвижданията за начина на […]

конструктивно становище

Изготвяне на конструктивно становище

10.2014

За изготвяне на конструктивно становище от инженер свържете се с нас. Конструктивното становище представлява изготвен и подпечатан от строителен инженер официален документ, описващ състоянието на дадена конструкция. То се изготвя при проекти без конструктивни намеси на основната сградна конструкция: например някои преустройства, смяна на предназначение, дизайн и промени на локални части на конструкцията (премахване на стени, изграждане […]

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsZAWUR6ENI PRO

Квадратура на жилище

10.2014

Често възниква въпроса за точната големина на апартамент (жилище) или друг имот (магазини, ателиета, кабинети, офиси и др.), който наши клиенти искат да закупят (продадат, наемат, преустроят и пр.) и се обръщат към нас за консултация. Внимание: Много строители и продавачи продават обекта с прибавени идеални части към действителната площ на жилището, което е  некоректно. […]

delba

Проект за делба на жилище

09.2014

Как се изготвя проект за делба на жилище, къща или друг вид сграда при съсобственост: Много жилища в България са в режим на съсобственост на идеални части. Това се получава най-вече при онаследяване на имота. В този случай уговорката за ползването му между съсобствениците е устна. Това обаче поставя редица ограничения пред ползването на индивидуалната […]

малко ателие дизайн

обособяване на самостоятелно жилище

08.2014

При нас често идват клиенти, които искат да приспособят друг тип помещения в жилищни или да разделят съществуващо жилище/къща на две или повече такива. Тук ще обясним какво е „жилище“ и какви са изискванията по закон за него, нужни да бъдат спазени, когато се строи/обособява жилище: Всяко самостоятелно жилище е цялостна система от помещения и […]

Капандури, табакери - таван

Преустройство на тавани

04.2014

      Начини за преустройство и задигане на съществуващи тавански помещения в подпокривни етажи чрез капандури, кули и надстрояване: Много къщи, жилищни блокове и кооперации, построени преди повече от 30 години имат обширни тавански помещения, които не се използват пълноценно. Това се дължи на старите строителни технологии, налагащи определен наклон на покрива (30-50 процента), допълнителни […]

отпадъци

Проект Временна организация на движението

04.2014

Проектът ВОД представлява необходимите временни промени върху уличното платно, когато в строителен или монтажен прилежащ обект се извършват дейности, които могат да застрашат безопасността на движението на пътя.
Изготвя се за бетонови работи с техника, изграждане на сградни водопроводни отклонения, монтаж на съоръжения и други случаи.
Промените в организацията на движение са сигнализирани с временни пътни знаци, показвани на чертеж.

q&a

въпроси и отговори – преустройство

04.2014

Извадка от кореспонденцията ни с различни клиенти по въпросите на преустройство, при-  и надстрояване, смяна на предназначение, реконструкция, вътрешни промени на сгради и жилища (за търсене по ключова дума, натиснете Ctrl+F): 1.Имам подобна на къща от вашия сайт, която искам да реконструирам, надстроя и пристроя. Какви проекти ще са ми нужни за изпълнението и разрешението за […]

детски център

Проектиране на детска градина

03.2014

При проектиране на детски градини се спазват строгите правила, определени от Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (1988, дадени по-долу). Те определят минимални площи на дете, наличие на здравен кабинет, определени нормативи при подготовката на храна и други. При проектирането на детски игрални центрове се следват изискванията на Наредба за условията и безопасността […]