Drawing architecture 250x250

Цени строителство

08.2018

Осреднени ориентировъчни цени за строителство на различните типове сгради, юни 2018. № Вид сграда Средни цени за категории – евро Средни цени за категории – лева     стандарт подобрена лукс стандарт подобрена лукс 1 Двуетажна еднофамилна къща 374 432 504 733 845 986 2 Едноетажна самостоятелна монолитна универсална търговска сграда 437 470 515 855 […]

architectural-prices

цени проектиране

08.2018

Ценоразпис на услуги, предлагани от проектантско бюро Механджиев Архитекти ЕООД. Ориентировъчни цени за комплексно проектиране
(всички необходими специалности, като необходимите специалности за отделните типови сгради са различни):
– Жилищни еднофамилни сгради – къщи:
– Жилищни многофамилни, обществени и смесени сгради:
– Преустройство и смяна предназначение, пристрояване и надстрояване:
– Цена Интериорен проект (технически проект за строително-монтажни работи и обзавеждане):

visa-proektirane

виза за проектиране

08.2018

Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите […]

комбинирана скица

какво е комбинирана скица

08.2018

Комбинирана скица представлява карта с нанесените граници на имот по кадастрален план и по регулационен план. Използва се като подложка за издаване на виза за проектиране. Причините за разминаването се дължат на факта, че за двете системи – кадастрална и регулационна са използвани различни координатни системи (или начини да се пренесе сферичната пвърхност на земята […]

мотивирано предложение

виза и разрешение за строителство в неурегулирани земи

08.2018

Визата за проектиране посъщество е извадка от ПУП, подробния устройствен план. Но често такъв не съшествува, или е оспорван в съда или не може да се ползва по друга причина. Преди да се премине към други процедури, трябва да се има предвид, че е възможна и друга процедура, да се получи виза без имотът да […]

професионален кодекс на архитекта

08.2018

Извадка от ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС на Камарата на архитектите в България: ОТНОШЕНИЯ НА АРХИТЕКТА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Чл. 15. Архитектът е длъжен да документира всеки свой професионален ангажимент чрез предварително изготвен писмен договор, определящ ясно естеството и обема на задълженията на страните, както и да запознае възложителя с постановките на Професионалния кодекс и санкциите, произтичащи от неговото неспазване. […]

смяна предназначение

Съгласие от съседи при смяна предназначение

08.2018

Въпросът с нуждата от съгласие от съседите при преустрояване и смяна на предназначение на стопански, търговски и обслужващи обекти в жилищни сгради – етажна собственост (многофамилни сгради) се разглежда в ЗУТ (Закон за устройство на територията): Чл. 38. (1) В надземните етажи на жилищна сграда освен жилища могат да се изграждат и ателиета и кабинети за индивидуална […]

избор на къща

Съвети при покупка на къща

05.2016

По-долу ще намерите списък с най-важните аспекти и възможни проблеми при закупуването на съществуваща къща/сграда. Често пъти купувачите не могат да разчитат на обективна помощ от своите консултанти и продавачи, които имат пряк интерес от продажбата, затова помощта на специалисти: архитекти, инженери и адвокати, е много важна.  Ако имате нужда от консултация за състоянието на сградата, както […]

architectural-meаsure

architectural survey of a building

05.2016

(English) Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция….

пасивна къща (http://kurtstruve.com/)

Пасивната къща

03.2016

Темата за пасивните, нискоенергийни и позитивно енергийни къщи и сгради става все по-популярна в България поради нуждата от съвременни сгради, чието поддържане и използване е  с ниски разходи, комфортно и устойчиво във времето. Накратко, пасивната къща се нуждае от малко (и през повечето време от годината от никаква) енергия, за да поддържа комфортна вътрешна температура. […]

къща проект

Важни съвети при избор на имот за къща

02.2016

Тук ще намерите списък с най-важните аспекти и възможни проблеми при закупуването на имот за строителство. Ако имате нужда от консултация, нашият екип може да ви помогне с детайлен анализ на избрания от Вас имот. 1. Законови аспекти: – регулация: Имотът ПИ (поземлен имот) ли е или УПИ (урегулиран поземлен имот, парцел) по нотариален акт […]

q&a

Удостоверение за търпимост

02.2016

Сграда, чиито строителни книжа липсват, се счита по закон за „незаконен строеж“, независимо, че парадоксално може да да е вписана в кадастъра, да има нотариален акт, да присъства в общински планове, в регистри на Агенцията по вписвания, да е паметник на културата и прочее доказателства за нейната законност. Много собственици, както и бъдещи купувачи, правят […]

геодезия

Вертикална планировка

02.2016

Вертикалната планировка е част от проекта за строителство, изготвя се от геодезист и представлява описание на моделирането на съществуващия терен спрямо новите сгради и съоръжения. горе – извадка от вертикална планировка на сграда и спортни съоръжения С нея се определят всички височини и наклони на площадки, пътеки и пътища, външни стълбища, подпорни стени, паркинзи, игрища […]

отпадъци

план за управление на отпадъците

02.2016

План за управление на отпадъците се изготвя при проектиране на нови сгради, по-големи от определена 300м2, и за преустройства и смяна на предназначение за сгради, по-големи от 500м2. Основната му цел е минимализиране на екологичният отпечатък от строителството и експоатацията на сградата чрез контролиране на количествата, вида и начина на транспортиране и третиране (рециклиране, депониране, […]

смяна

Смяна на предназначение/статут на земеделска земя

02.2016

Промяна на предназначението на земеделски земи (гори, ливади и други неурбанизирани територии) за други нужди може да се допуска за частни собственици най-вече при: – Изграждане на обекти на техническата инфраструктура . – Разширяване и промяна строителни граници на съществуващи урбанизирани територии – Изграждане на обекти със специално предназначение (например обекти за производство на електрическа […]

смяна-пуп

Смяна на предназначение/статут на имот

02.2016

За проект за смяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда погледнете тук. За смяна на статут на земеделска земя погледнете тук. Смяна на предназначение/статут на имот се извършва с ПУП: ИПЗ: план за застрояване на поземлен имот(и) или ПУП-ИПРЗ ако има нужда от уточняване на граници или имотът е бил неурегулиран ПИ преди това. […]

Drawing architecture 250x250

про боно

04.2015

Механджиев архитекти предлага проектиране без или с намален проектантски хонорар в следните случаи:   – Неправителствени организации (сдружения, фондации, читалища и др.) в проекти със социална насоченост или подпомагащи дейността им; – Стартиращи бизнеси с иновативен характер; (пример) – Екологични инициативи и проекти, подпомагащи по-добрата среда за живот; – Многодетни семейства с ограничени възможности; (пример) […]

proceduri

необходими документи към инвестиционни проекти

02.2015

За да се започнат различни процедури в общинските служби, свързани със създаването на инвестиционни проекти за строителство, е необходимо да бъде представен обширен набор документи за различните случаи. Освен заявление, което може да попълните и на място, трябват и:   а. За виза за проектиране: 1. Актуална скица от служба по кадастъра, АГКК: София, СГКК: […]

kuhnq

размери в кухнята

02.2015

Някои оптимални размери и отстояния на шкафове и уреди в кухнята:

q&a

Смяна на статут на имоти: чести въпроси

02.2015

Основна информация за проект за – смяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда. – смяна предназначение на имот. Други често задавани въпроси и отговори: – Какви са нужните документи за започване на процедура за смяна на предназначение? Нужните документи са: 1. Документ за собственост (копие) 2.  Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в […]

смяна предназначение

Проект за смяна на предназначение

02.2015

За смяна на статут на поземлен имот погледнете тук. Проектът за смяна на предназначение е особен тип инвестиционен проект, при който се доказва възможността функцията на едно обособено помещение, част от сграда или сграда да бъде променена.   Примери от нашата практика са проекти за смяна на статут от жилище в офис, от магазин във […]

Naredba-4

Съдържание на инвестиционни проекти

02.2015

Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части: 1. части за архитектура и конструкции: а) архитектурна; б) интериор и обзавеждане; в) конструктивна;

street-tables

Изготвяне на схеми за поставяне

01.2015

Схемите за поставяне на преместваеми обекти представляват чертежи, които се изискват в общината за получаване на разрешение за използване на терени общинска собственост.(улици, тротоари, площади и паркови площи – „тротоарно право“). Обърнете се към нас за повече информация и оферта за изготвяне. Изискват се при: –  търговска дейност на открито, например павилиони за продажба на […]

reklama-sofia

Наредба за преместваемите, рекламни и информационни елементи – София

01.2015

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (актуална към 25.2.2015) Съдържанието на наредбата е облекчено откъм съдържание на нормативни изрази (изменение от, допълнение от, отменено и др.) с цел по-лесно разчитане. За да видите оригиналния текст, трябва да се обърнете към страницата на […]

мотивирано предложение

Мотивирано предложение за виза

01.2015

Когато подавате документи за издаване на виза за проектиране (или устройствен план за застрояване) на сграда, преустройство или съоръжение, може да Ви бъде поискано предварително изготвена скица т.н. мотивирано предложение. То представлява чертеж върху (най-често комбинирана) скица на Вашия имот с указани: – строителни граници (размерите на сградата, която искате да построите) и тяхните отстояния […]

геодезист теодолит

Геодезическо заснемане на имот

01.2015

Геодезическо заснемане представлява подробен чертеж на повърхността на даден имот, съдържащ данни за височини, наклони, релеф, природни, строителни и технологични елементи и дървесна растителност. Наши специалисти изготвят геодезическо заснемане(гедезическа снимка) на имот като една от предварителните части от инвестиционното проектиране. Oбърнете се към екипа ни за повече информация относно нужното Ви заснемане при: – Проектиране […]

геодезия

Геоложки доклад

01.2015

Инженерно-геоложкият доклад е част от предварителните данни, които се събират преди започването на инвестиционното проектиране. Основната му цел е да определи носимоспособността на почвата в имота като по този начин да предопредели бъдещият размер и дълбочина на носещите основи на сградите и съоръженията в него. Това го прави много важно за цената и сложността на строежа.

D:ARCH WORKMladost Detski centurdrawingsFINALFINAL2PBPB_1

Схеми за евакуация

01.2015

Евакуационните схеми и планове показват начините на евакуация и разположението на противоопожарни средства в сградата, така че в случай на пожар хората максимално бързо и максимално безопасно да могат да я напуснат. За нуждите на нашите клиенти: офиси, магазини, обществени сгради и други, съставяме евакуационни схеми и планове за пожарна безопасност. Те включват графична част […]

пуп

Устройствени планове: ПУП

01.2015

Обърнете се към нашия екип за помощ относно проектирането, процедиране и съгласуване на необходимите Ви устройствени планове. Често преди започването на проектирането на самата сграда върху имота, се налага изготвянето на (градо)устройствен план, който изяснява начина на ползване и застрояване върху него. Подробният устройствен план (ПУП) е графичен документ, които изяснява предвижданията за начина на […]

конструктивно становище

Изготвяне на конструктивно становище

10.2014

За изготвяне на конструктивно становище от инженер свържете се с нас. Конструктивното становище представлява изготвен и подпечатан от строителен инженер официален документ, описващ състоянието на дадена конструкция. То се изготвя при проекти без конструктивни намеси на основната сградна конструкция: например някои преустройства, смяна на предназначение, дизайн и промени на локални части на конструкцията (премахване на стени, изграждане […]