Европейски програми

Механджиев архитекти ЕООД извършва специализирана проектантска дейност според специфичните изисквания по кандидатстване за финансиране по Европейски програми.

 

Изготвяме необходимите инвестиционни проекти за строителство и преустройство, свързани с Оперативни програми, вкл. „Конкурентоспособност“ , „Развитие на селските райони„, „Развитие на човешките ресурси“ и др.

Партнираме с консултанти и крайни клиенти при подготовка и изготвяне на инвестиционни проекти с цел публично или комбинирано финансиране. Нашите дейности са:

 

Изследване и консултация:

– За парцели: комплексна оценка на имота и анализ  на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове;

– За съществуващи сгради: възможности за преустройство и смяна на предназначение; конструктивна стабилност и техническо състояние; архитектурно заснемане, уточняване на площи, възстановяване на строителни книжа;

– В предварителна фаза при строителството предлагаме идеен проект, концептуални предложения и визуализации;

Проектиране:

– Във фаза градоустройство, подготвяме и изготвяме необходимите устройствени планове (ПУП) за смяна на предназначението на имот, при необходимост: изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ);

 

– Във фаза проектиране изготвяме технически и работни проекти на обществени, производствени, смесени сгради и съоръжения, във всички необходими проектни части:

 • част Архитектурна

 • част Конструктивна с технически контрол

 • част Геодезия: вертикална планировка и трасировъчен план

 • част ВиК, вкл. връзка към общите мрежи

 • част ЕЛ, вкл. връзка към общите мрежи

 • част ОВиК

 • част Енергийна ефективност

 • доклад Енергийна ефективност

 • част Количествени сметки

 • част Благоустрояване и Озеленяване

 • част Технологична

 • Геоложки доклад

 • част Временна организация на движението

 • План за управление на отпадъците

 • План Безопасност и здраве

 • част Пожарна безопасност