Архитектурни и проектантски услуги

 

Ние създаваме архитектура, интериор, външен и мебелен дизайн.

Нашите услуги включват:

консултация

проучвания

градоустройство

проектиране

интериорен дизайн

преустройство

процедиране

реклама и дизайн

други услуги


архитектурни услуги - консултация

архитектурни услуги – консултация

-Консултация при избор на имот, за парцели и поземлени имоти при строителство:

Анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове
Законови, технически и природни аспекти на имота, възможни проблеми при строителство

Уточняване и подготовка на задание за проектиране и строителна програма
Изработване на концептуално предложение с визуализация

 

– За съществуващи сгради, части от сгради и помещения:

Комплексна оценка: функционални, комуникационни, икономически аспекти
Възможности за преустройство, при- и надстрояване, конструктивно състояние
Интериорни, функционални, строително-технически решения
Възможности за делба, обособяване и смяна предназначение
Заснемане за покупко-продажба, индентификационен номер, узаконяване

 

– Изготвяне на становища, мотивирани предложения за пуп, виза за проектиране 

 

– Възможности за разработка на проекти и финансиране по Европейски програми

 

 


рхитектурни услуги - проучвания

архитектурни услуги – проучвания

Изготвяме следните предварителни/проучвателни проекти самостоятелно или при започване на проектиране:

– Архитектурно заснемане

– Геоложки доклад

– Геодезическа снимка

– Конструктивно становище

при остъкляване, леки съоръжения, реклами, конструктивни промени на неносещи елементи, огради и др.

– Конструктивно обследване:

на съществуваща сграда, за технически паспорт, удостоверение а търпимост, преустройства и др.

– Други инженерни становища: Ел, ВиК, ОВК, ЕЕ, Технология

 

 

 

архитектурни услуги - градоустройство

архитектурни услуги – градоустройство

Консултация, процедиране и изработка на подробни устройствени планове и изменения:

(повече за видоте пуп и тяхното изготвяне тук)

ПУП-ПР план за регулация:

план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;

ПУП-ПРЗ  план за регулация и застрояване:

план за регулация на улици и поземлени имоти и режим на застрояване;

ПУП-ПЗ:

план за застрояване;

ПУП-РУП работен устройствен план:

план за застрояване и силуетно оформяне;

ИПР, ИПРЗ , ИПЗ, ИРУП:

изменения на съответните планове.

При следните процедури:

– промяна на предназначение на имот:

например от жилищен в имот за обществено ползване – магазини, офиси и др.

– урегулиране на неурегулиран поземлен имот (ПИ) с цел строителство;

– промяна или уточняване на граници или друго изменение на урегулиран имот (УПИ);

– промяна на начина на застрояване на урегулирани имоти:

например от нискоетажно към средноетажно застрояване, от свободно разполагане към сгради на калкан и др.

За повече информация прочетете тук. За оферта за ПУП се свържете с нас или попълнете бързата ни форма за цена на ПУП.

 

 

 

архитектурни услуги - проектиране

архитектурни услуги – проектиране

Разработка на инвестиционни проекти във всички етапи и части от инвестиционното проектиране на жилищни и обществени сгради, интериори и съоръжения.

Идейни, технически и работни проекти:

 • част Архитектурна

 • част Конструктивна с технически контрол, конструктивно становище

 • част Геодезия: вертикална планировка и трасировъчен план

 • част ВиК, вкл. връзка към общите мрежи

 • част ЕЛ, вкл. връзка към общите мрежи

 • част ОВиК

 • част Енергийна ефективност

 • доклад Енергийна ефективност

 • част Количествени сметки

 • част Благоустрояване и Озеленяване, паркоустрояване

 • част Технологична

 • част Газификация

 • Геоложки доклад

 • част Временна организация на движението

 • План за управление на отпадъците

 • План Безопасност и здраве

 • част Пожарна безопасност

Свържете се с нас за допълнителни въпроси и изготвяне на ценово предложение за проектиране, можете да използвате и формите за бърза оферта на обществена/жилищна сградаедно/двуфамилна къщатуристически обектпреустройство/смяна предназначение, други


 


архитектурни услуги - интериор

архитектурни услуги – интериор

Проектиране на жилищни и обществени интериори:

– идеен проект, концепция и визуализации
– технически проект за строително-монтажни дейности (премахване, зидане, инсталации – ВиК, осветление, ОВиК, Ел.)

– работен проект за строително-монтажни дейности и обзавеждане:

– надзор и контрол на строителство

Изпълнение на интериорни проекти

Мебелен дизайн и обзавеждане:

-проектиране
-производство

-монтаж

За оферта за интериор се свържете с нас или попълнете бързата ни  форма за цена на интериор.

 

 


архитектурни услуги - преустройство

архитектурни услуги – преустройство

Консултация и изработка на инвестиционни проекти по всички необходими части за:

– Преустройство и конструктивни промени;

– Пристрояване и надстрояване;

Смяна предназначение и статут;

Изграждане на капандури, кули и издигане на етажи;

Делба и обособяване;

– Усилване и реконструкция;

– Реновиране, саниране на сградни ограждащи конструкции и елементи;

– Рехабилитация на сградни инсталации и системи;

– Консервация, реставрация на сграда – паметник на културата.

За повече информация прочетете тук, свържете се с нас или попълнете формата ни за бърза оферта за преустройство / смяна на предназначение.

 

 

архитектурни услуги: процедиране и съгласуване
архитектурни услуги: процедиране и съгласуване

Подготовка документация, съгласуване с институции и дружества, мотивирано предложение

– Издаване на разрешение за изготвяне на подробен устройствен план (ПУП):

– Одобрение на изготвен подробен устройствен план: 

– Издаване на виза за проектиране: 

– Издаване на разрешително за строеж въз основа на изготвен инвестиционен проект: 

 

 

 


Архитектурни услуги - дизайн и реклама

Архитектурни услуги – дизайн и реклама

Изготвяне на рекламни проекти: архитектура, дизайн, конструкция, Ел., ПБЗ на:

– реклами, информационни елементи и фирмени надписи върху сгради;
– самостоятелни рекламни съоръжения и тотеми;
-преместваеми обекти.

Проектиране, дизайн и изработка, схеми за поставяне на преместваеми обекти за:

– търговска дейност на открито, например павилиони за продажба на храни и напитки;
– разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти, например щандове за храни и други стоки, хладилници;
– разполагане на маси и столове за консумация на открито, вкл. подиуми;

Схеми за поставяне при:

– фестивали, панаири, събори и празници за продажба на стоки;
– детски и атракционни съоръжения;

Празнична украса и декорация:

– по улични елементи
– сградна декорация
– самостоятелни декоративни елементи

За повече информация и оферта за проектиране се свържете с нас, можете да попълните и бързите ни форми за оферта за проект за поставяне на реклама и преместваеми обекти.

 

 

 


архитектурни услуги - други

архитектурни услуги – други

– Моделиране и визуализация

– Графичен и продуктов дизайн

Обърнете се към нас за проектантски услуги, които не са изброени или използвайте формата ни за търсене за допълнителна информация.